Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nisīdati:[Sk.niṣīdati,ni-sad] 坐(下),著座.aor.nisīdi,nisīdiṃsu,nisīdisuṃ; ger.nisīditvā,nisajja,nisīditvāna; grd.nisīditabba; pp.nisinna; caus.nisīdāpeti 使坐(下).
パーリ語辞典 水野弘元著
nisīdati:[Sk.niṣīdati,ni-sad] 坐る,着座す.aor.nisīdi,nisīdiṃsu,nisīdisuṃ; ger.nisīditvā,nisajja,nisīditvāna; grd.nisīditabba; pp.nisinna; caus.nisīdāpeti 坐せしむ.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nisīdati,(ni + sad + a),坐下。 【過】 nisīdi。 【現分】 nisīdanta。 【潛】nisīditabba。 【獨】 ~ditvā,nisīdiya。(p181)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nisīdati,(ni+sad坐+a;(Sk.nisīdati),坐下(to sit down,to be seated,to sit,to dwell)。【過】nisīdi。【現分】nisīdanta。【過分】nisinna。【義】nisīditabba。【獨】nisīditvā, nisajja,nisīditvāna,nisīdiya。ekamantaṁ nisīdati﹐卻坐一面,退坐一面,坐於一隅。3pl.nisīdiṁsu,nisīdisuṁ; 【使】nisīdāpeti。Cp.abhinisīdati,sannisīdati.
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
nisīdati: 坐、就座
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nisīdati: nisīdati(kri)
နိသီဒတိ(ႀကိ)
[ni+sada+a+ti.ka.6va9.rū.484.sadosā gadate cubhū,cu tu chede bhūvisāda,pāta hiṃsanapītisu.ni pubbo nisīdane pa-nimmale nikaṭe upā.dhātvattha 384-5.]
[နိ+သဒ+အ+တိ။ ကစၥည္း။ ၆ဝ၉။ ႐ူ။ ၄၈၄။ သေဒါသာ ဂဒေတ စုဘူ၊ စု တု ေဆေဒ ဘူဝိသာဒ၊ ပါတ ဟႎသနပီတိသု။ နိ ပုေဗၺာ နိသီဒေန ပ-နိမၼေလ နိကေဋ ဥပါ။ ဓာတြတၳ ၃၈၄-၅။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nisīdati:[ni + sad + a] sits down.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nisīdati,[Sk.niṣīdati,ni+sīdati] to sit down,to be seated,to sit,to dwell Nd2 433; J.III,392; VI,367; Pv.II,93 (nisīdeyya Pot.); PvA.74.aor.nisīdi Vin.I,1; J.II,153; PvA.5,23,44; 3rd pl.nisīdiṁsu (J.I,307) & nisīdisuṁ (Mhvs VII.40); ger.nisīditvā (J.II,160; PvA.5,74),nisajja D.II,127) and nisīditvāna (Sn.1031); grd.nisīditabba Vin.I,47.pp.nisinna (q.v.).-- Caus.II.nisīdāpeti [cp.Sk.niṣādayati] to cause to sit down,to make one be seated,to invite to a seat J.III,392; VI,367; PvA.17,35 (there āsane); Miln.20.Cp.abhi°,san°.(Page 373)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
nisīdati:To sit down; of a bird,to alight,settle
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NISĪDATI:(ni+sad+a) ngồi xuống [aor] nisīdi [prp] nisīdanta [ptp]nisīditabba [abs] --ditvā,nisīdiya
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
nisīdati:ngồi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nisīdati:နိသီဒတိ(ႀကိ)
[နိ+သဒ+အ+တိ။ ကစၥည္း။ ၆ဝ၉။ ႐ူ။ ၄၈၄။ သေဒါသာ ဂဒေတ စုဘူ၊ စု တု ေဆေဒ ဘူဝိသာဒ၊ ပါတ ဟႎသနပီတိသု။ နိ ပုေဗၺာ နိသီဒေန ပ-နိမၼေလ နိကေဋ ဥပါ။ ဓာတြတၳ ၃၈၄-၅။]
(၁) ထိုင္ေန၏။ (၂) ကပ္၍ ဝင္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nisīdati:နိ-သီဒတိ (နိ√သဒ္)
ထိုင္၏။ ေန၏။
ပညေတၱ အာသေန နိသီဒိ၊ ခင္းအပ္ေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေတာ္မူ၏။ အာသနမေဇၩ နိသီဒိ၊ ေနရာ အလယ္၌ ေနေတာ္မူ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,