Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nisīdana:n.[Sk.niṣadana<nisīdati] 尼師壇,坐具,敷具.
パーリ語辞典 水野弘元著
nisīdana:n.[Sk.niṣadana<nisīdati] 尼師壇,坐具,敷具.
巴利語匯解&巴利新音譯 瑪欣德尊者
nisīdana:坐具, 尼師壇,尼師但那
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nisīdana,【中】 1.坐下。 2.座,位子,坐墊。(p181)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nisīdana,(Sk.nisadana,fr.nisīdati),【中】1.坐下(sitting down,occasion or opportunity to sit,a mat to sit on)。2.座,位子,坐墊,坐具。《南寄歸內法傳》卷第三〈二十一坐具襯身〉:「禮拜敷其坐具。五天所不見行。致敬起為三禮。四部罔窺其事。…南海諸僧。人持一布巾長三五尺。疊若食巾。禮拜用替膝頭。行時搭在肩上。西國苾芻來見。鹹皆莞爾而笑也。」(T54.221.1)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nisīdana: nisīdana(na)
နိသီဒန(န)
[ni+sīda+yu.sīda visa raṇagatyāgasānesu.gatyāvasānaṃ gamanassa avasānaṃ osānaṃ abhāva karaṇaṃ,nisīdanantiatthā.nīti-dhā.95.nisīdananti nisīdanakriyā.mañcapīṭhā-dikaṃ vā āsanaṃ.tañhi nisīdanti ettāti nisīdananti vuccati.nīti,dhā.96.ni+dasa+yu.,pañcikā.5.123.(nipīdanasaṃ,ṇisīdaṇaç niṇisīdana-prā,nisī-saṃ,ṇisīdaṇaç niṇisīdana-prā,nisīdaṇa-addhamāgadhī)]
[နိ+သီဒ+ယု။ သီဒ ဝိသ ရဏဂတ်ာဂသာေနသု။ ဂတ်ာဝသာနံ ဂမနႆ အဝသာနံ ဩသာနံ အဘာဝ ကရဏံ၊ နိသီဒနႏၲိအတၳာ။ နီတိ-ဓာ။ ၉၅။ နိသီဒနႏၲိ နိသီဒနႀကိယာ။ မၪၥပီဌာ-ဒိကံ ဝါ အာသနံ။ တၪႇိ နိသီဒႏၲိ ဧတၱာတိ နိသီဒနႏၲိ ဝုစၥတိ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၉၆။ နိ+ဒသ+ယု။ ေမာဂ္၊ ပၪၥိကာ။ ၅။၁၂၃။ (နိပီဒနသံ၊ ဏိသီဒဏ,နိဏိသီဒန-ျပာ၊ နိသီ-သံ၊ ဏိသီဒဏ,နိဏိသီဒန-ျပာ၊ နိသီဒဏ-အဒၶမာဂဓီ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nisīdana:[nt.] 1.sitting down; 2.a seat; a mat to sit on.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nisīdana,(nt.) [Sk.niṣadana,fr.nisīdati] sitting down,occasion or opportunity to sit,a mat to sit on Vin.I,295; II,123 (°ena vippavasati); S.V,259 (°ṁ gaṇhāti).°paccattharaṇa a mat for sitting on Vin.I,47,295; II,209,218.(Page 373)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NISĪDANA:[nt] ngồi xuống,tọa cụ,chỗ ngồi,vải,vật trải ngồi
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
nisīdana:tọa cụ,tấm trải để ngồi,một trong chín loại y trang của tỳ khưu,cũng cần được chú nguyện và làm hoại sắc trước khi sử dụng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nisīdana:နိသီဒန(န)
[နိ+သီဒ+ယု။ သီဒ ဝိသ ရဏဂတ်ာဂသာေနသု။ ဂတ်ာဝသာနံ ဂမနႆ အဝသာနံ ဩသာနံ အဘာဝ ကရဏံ၊ နိသီဒနႏၲိအတၳာ။ နီတိ-ဓာ။ ၉၅။ နိသီဒနႏၲိ နိသီဒနႀကိယာ။ မၪၥပီဌာ-ဒိကံ ဝါ အာသနံ။ တၪႇိ နိသီဒႏၲိ ဧတၱာတိ နိသီဒနႏၲိ ဝုစၥတိ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၉၆။ နိ+ဒသ+ယု။ ေမာဂ္၊ ပၪၥိကာ။ ၅။၁၂၃။ (နိပီဒနသံ၊ ဏိသီဒဏ,နိဏိသီဒန-ျပာ၊ နိသီ-သံ၊ ဏိသီဒဏ,နိဏိသီဒန-ျပာ၊ နိသီဒဏ-အဒၶမာဂဓီ)]
(၁) ထိုင္ေနျခင္း။ (၂) ေညာင္ေစာင္း,အင္းပ်ဉ္ စေသာ ေနရာ၊ ထိုင္ခုံ။ (၃) (က) ထိုင္ေနရာအခင္း၊ ေနရာထိုင္၊ နိသီဒိုင္အခင္း။ (ခ) နိသီဒိုင္သကၤန္း။ (ဂ) ေနရာျမက္ခင္း။ (ဃ) သားေရပိုင္း အခင္း။ သားေရႏြယ္။ (၄) နိသီဒနသိကၡာပုဒ္။ (၅) နိသီဒနသႏၴတသိကၡာပုဒ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nisīdana:နိ-သီဒန (န) (နိ√သဒ္+ယု)
ထိုင္ျခင္း။ ေနျခင္း။ ထိုင္စရာ အခင္း။ နိသီဒိုင္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,