Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nisāmeti:[Sk.niśamayati<ni-śam] 註意,傾聽,用心.imper.nisāmayatha.cf.nisanti,nisamma.
パーリ語辞典 水野弘元著
nisāmeti:[Sk.niśamayati<ni-śam] 注意す,傾聴す,心する.imper.nisāmayatha.cf.nisanti,nisamma.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nisāmeti,(ni + sām + e),聽,觀察,專心。 【過】 ~esi。 【過分】 ~mita。 【現分】 ~menta。 【獨】 ~metvā。(p181)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nisāmeti,(ni+sām +e),觀看,觀瞻。【過】nisāmesi。【過分】nisāmita。【現分】nisāmenta。【獨】nisāmetvā。SnA.v.410./II,383.︰Nisāmethāti passatha.(你們觀看︰你們看!)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nisāmeti: nisāmeti(kri)
နိသာေမတိ(ႀကိ)
[ni+sama+ṇe+ti.nisāmehī (jā,ṭṭha,7.282) ti nipubbo samamanasikaraṇeti dhātu adhippāyatthamatta-vasena pana nisāmehīti oloke-hīti vuttaṃ.jā,ṭī,22.547.(nīti,dhā.333.dhātvattha.39va-1 ).]
[နိ+သမ+ေဏ+တိ။ နိသာေမဟီ (ဇာ၊႒၊၇။၂၈၂) တိ နိပုေဗၺာ သမမနသိကရေဏတိ ဓာတု အဓိပၸါယတၳမတၱ-ဝေသန ပန နိသာေမဟီတိ ဩေလာေက-ဟီတိ ဝုတၱံ။ ဇာ၊ ဋီ၊ ၂၂။ ၅၄၇။ (နီတိ၊ ဓာ။ ၃၃၃။ ဓာတြတၳ။ ၃၉ဝ-၁ လည္းၾကည့္)။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nisāmeti:[ni + sām + e] listens to; observes; attends to.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nisāmeti,[ni+sāmeti] to attend to,listen to,observe,be careful of,mind J.IV,29 (anisāmetvā by not being careful); V,486; DhA.I,239 (+upadhāneti); PvA.1 (imper.nisāmayatha).Cp.nisanti,nisamma.(Page 373)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
nisāmeti:To attend,listen to,hear,observe,mind,be careful of
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NISĀMETI:(ni+sām+e) lóng tai nghe,quan sát,chú ý đến [aor] --esi [pp] --mita [prp] --menta [abs] --metvā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nisāmeti:နိသာေမတိ(ႀကိ)
[နိ+သမ+ေဏ+တိ။ နိသာေမဟီ (ဇာ၊႒၊၇။၂၈၂) တိ နိပုေဗၺာ သမမနသိကရေဏတိ ဓာတု အဓိပၸါယတၳမတၱ-ဝေသန ပန နိသာေမဟီတိ ဩေလာေက-ဟီတိ ဝုတၱံ။ ဇာ၊ ဋီ၊ ၂၂။ ၅၄၇။ (နီတိ၊ ဓာ။ ၃၃၃။ ဓာတြတၳ။ ၃၉ဝ-၁ လည္းၾကည့္)။]
(၁) ၾကည့္႐ႈ၏၊ (က) စူးစမ္း-ဆင္ျခင္-၏။ (ခ) ပညာစကၡဳျဖင့္ ၾကည့္႐ႈ၏။ (၂) နားေထာင္-နာယူ-မွတ္သားထား-စိတ္၌ ထား- ႏွလုံးသြင္း-၏၊ (၃) ၾကံစည္၏၊ ဉာဏ္ျဖင့္ ဆင္ျခင္-စူးစမ္း-ဆင္ျခင္-၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nisāmeti:နိ-သာေမတိ (ကာ) (နိ√သမ္+ေဏ)နိ-သာမယတိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,