Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nisā:f.[Sk.niś,niśā] 夜.loc.nise,nisi,nisati,nisāya,nisāyaṃ.
パーリ語辞典 水野弘元著
nisā:f.[Sk.niś,niśā] 夜.loc.nise,nisi,nisati,nisāya,nisāyaṃ.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nisā,【陰】 夜晚。 ~kara,~nātha,【陽】 月亮。(p181)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nisā,【陰】夜晚。nisākara,nisānātha,【陽】月亮。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nisā: nisā(thī)
နိသာ(ထီ)
[ni+sā+a+ā..,ṭī. 69.sūci.(nigā-saṃ,ṇisā-prā,nisā-addhamāgadhī)]
[နိ+သာ+အ+အာ။ ဓာန္။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆၉။ သူစိ။ (နိဂါ-သံ၊ ဏိသာ-ျပာ၊ နိသာ-အဒၶမာဂဓီ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nisā:[f.] night.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nisā,(f.) [Sk.niś & niśā,prob.with niśītha (midnight) to ni+śi=lying down] night Vv 352 (Loc.nise); VvA.161 (Loc.nisati,v.l.nisi=rattiyaṁ); Miln.388 (Loc.nisāya); Dāvs II.6; V,2 (nisāyaṁ).See also nisītha.(Page 373)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
nisā:Night
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NISĀ:[f] đếm --kara,--nātha [m] mặt trăng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nisā:နိသာ(ထီ)
[နိ+သာ+အ+အာ။ ဓာန္။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆၉။ သူစိ။ (နိဂါ-သံ၊ ဏိသာ-ျပာ၊ နိသာ-အဒၶမာဂဓီ)]
ညဉ့္၊ ညအခါ။ (ထို႔ေၾကာင့္၊ အေၾကာင္းေၾကာင့္,အတြက္,ညဉ့္၊ မိဖုရား,ဖြဲ႕စီး၍။ ေက်းဇူးရွိေသာ၊ တြဲလ်ားက်ေနေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nisā:နိသာ (ဣ)
ညဥ့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,