Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
niruttipaṭisambhidā: niruttipaṭisambhidā(thī)
နိ႐ုတၱိပဋိသမ႓ိဒါ(ထီ)
[nirutti+paṭisambhidā]
[နိ႐ုတၱိ+ပဋိသမ႓ိဒါ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
niruttipaṭisambhidā:[f.] knowledge of dialects or philological analysis.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
niruttipaṭisambhidā:ngữ đạt thông
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
niruttipaṭisambhidā:နိ႐ုတၱိပဋိသမ႓ိဒါ(ထီ)
[နိ႐ုတၱိ+ပဋိသမ႓ိဒါ]
နိ႐ုတၱိပဋိသမ႓ိဒါဉာဏ္။ (က) ထုတ္ဆိုအပ္ေသာ သဒၵါ၌ (အေၾကာင္းအက်ိဳးအားေလ်ာ္စြာ) ခြဲျခမ္း ေဝဖန္ပိုင္းျခား၍ သိျမင္တတ္ေသာ ဉာဏ္။ (ခ) ထုတ္ဆိုအပ္ေသာ သဒၵါ၌ (အထူးအျပားကို) ခြဲျခမ္း ေဝဖန္ပိုင္းျခား၍ သိျမင္တတ္ေသာ ဉာဏ္။ (ဂ) ထုတ္ဆိုအပ္ေသာ အမည္ကို (အေၾကာင္းျပဳ၍ ျဖစ္ေသာ) ခြဲျခမ္း ေဝဖန္ပိုင္းျခား၍ သိျမင္တတ္ေသာဉာဏ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
niruttipaṭisambhidā:နိ႐ုတၱိပဋိသမ႓ိဒါ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,