Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Niruttara,【形】 不可回答的,沒有答復的,沒有長者的人,最貴族的。(p179)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Niruttara,【形】不可回答的,沒有答覆的,沒有長者的人,最貴族的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
niruttara: niruttara(ti)
နိ႐ုတၱရ(တိ)
[ni+uttara.(niruttara-saṃ ṇiruttara-prā)]
[နိ+ဥတၱရ။ (နိ႐ုတၱရ-သံ ဏိ႐ုတၱရ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
niruttara:[adj.] not answerable; making no reply; one who has no superior; the most noble.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Niruttara,(adj.) [nis+uttara] making no reply PvA.117.(Page 370)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIRUTTARA:[a] không thể giải đáp đựoc,không trả lời được,người không ai cao hơn,bậc cao quí
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
niruttara:နိ႐ုတၱရ(တိ)
[နိ+ဥတၱရ။ (နိ႐ုတၱရ-သံ ဏိ႐ုတၱရ-ျပာ)]
(၁) မိမိထက္-လြန္-ျမတ္-ေသာ တရားမရွိေသာ၊ အတုမရွိ ျမတ္ေသာ၊ အျမတ္ဆုံးျဖစ္ေသာ၊ တရား-စသည္။ (၂) (က) (တဖန္) ေျပာရန္ စကားမရွိေသာ၊ သူ (ခ) မိမိကိုယ္လြန္ေသာ အေျဖမရွိေသာ၊ (တဖန္ထပ္၍) ေျဖဆိုရန္ မလိုေသာ၊ အေျဖစကား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
niruttara:နိ႐ုတၱရ (တိ) (နိရ္+ဥတၱရ)
သာလြန္ေသာသူ မရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,