Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nirupadhi,【形】 無激情的,無執著的。(p180)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nirupadhi,【形】無激情的,無執著的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nirupadhi: nirupadhi(ti)
နိ႐ုပဓိ(တိ)
[ni+upadhi.(nirupadhi-saṃ,ṇiruvahi-prā)]
[နိ+ဥပဓိ။ (နိ႐ုပဓိ-သံ၊ ဏိ႐ုဝဟိ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nirupadhi:[adj.] free from passions or attachment.(in verse always nirūpadhi).
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nirupadhi,(adj.) (in verse always nirūpadhi) [nis+upadhi,cp.upadhīka] free from passions or attachment,desireless,controlled Vin.II,156; S.I,194 (vippamutta+); IV.158; A.I,80,138 (sītibhūta+); Dh.418 (id.); Th.1,1250; 2,320 (vippamutta+; expld by niddukkha ThA.233); It.46,50,58,62; Sn.33,34,642 (sītibhūta+); Pv IV.134; DhA.IV,225 (=nirupakkilesa); PvA.230.(Page 370)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
nirupadhi:see upadhi
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIRUPADHI:[a] không có phiền não,hay luyến ái
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nirupadhi:နိ႐ုပဓိ(တိ)
[နိ+ဥပဓိ။ (နိ႐ုပဓိ-သံ၊ ဏိ႐ုဝဟိ-ျပာ)]
ဥပဓိမရွိေသာ၊ ကင္းေသာ ဥပဓိရွိေသာ။ (က) ၄-ပါးေသာ (ကာမ,ခႏၶ,ကိေလသ,အဘိသခၤါရ-ဟူေသာ) ဥပဓိမရွိေသာ။ (ခ) ၃-ပါးေသာ (ကိေလသ,အဘိသခၤါရ,ကာမ-ဟူေသာ) ဥပဓိမရွိေသာ။ (ဂ) ၂-ပါးေသာ (ခႏၶ,ကိေလသာ-ဟူေသာ) ဥပဓိမရွိေသာ။ (ဃ) ၂-ပါးေသာ (ကိလသ,အဘိသခၤါရ-ဟူေသာ) ဥပဓိမရွိေသာ။ (င) ကိေလသုပဓိမရွိေသာ။ (စ) ကာမုပဓိမရွိေသာ။ (ဆ) ခႏၶဳပဓိမရွိေသာ။ (ဇ) ဆင္းရဲမရွိေသာ။ (စ်) ရာဂ,ေဒါသ,ေမာဟ ဥပဓိမရွိေသာ။ (ည) (ခႏၶ,အဘိသခၤါရ,ကိေလသ) ဥပဓိတို႔၏ ကင္းရာ နိဗၺာန္ကို မွီေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nirupadhi:နိ႐ုပဓိ (တိ) (နိရ္+ဥပဓိ)
ၿငိတြယ္ျခင္းတို႔မွ ကင္းသည္။ ဥပဓိငါးပါးတို႔မွ ကင္းသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,