Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nirujjhati:[ni-rudh 的 pass.] 滅,亡.ppr.nirujjhamāna; pp.niruddha.cf.nirodha.
パーリ語辞典 水野弘元著
nirujjhati:[ni-rudh の pass.] 滅す,亡ぶ.ppr.nirujjhamāna; pp.niruddha.cf.nirodha.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nirujjhati,(ni + rudh + ya),停止,解散,消失。 【過】 ~jjhi。 【過分】niruddha。 【獨】 ~jhitvā。(p179)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nirujjhati,(ni+rudh成長+ya)(pass.of nirundhati (nirodhati)),被止滅,停止,解散,消失。【過】nirujjhi。【過分】niruddha。【獨】nirujjhitvā。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
nirujjhati: 已被滅盡、止息
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nirujjhati: nirujjhati(kri)
နိ႐ုဇၩတိ(ႀကိ)
[ni+rudha+ya+ti.rudha=rudhi āvaraue rū,nhā.3va6.rudho ruāvarebyāna,divo virodhaicchane.dhātvattha.324.nīti,dhā.323.(rū.5va9-).]
[နိ+႐ုဓ+ယ+တိ။ ႐ုဓ=႐ုဓိ အာဝရေဥ ႐ူ၊ ႏွာ။ ၃ဝ၆။ ႐ုေဓာ ႐ုအာဝေရဗ်ာန၊ ဒိေဝါ ဝိေရာဓဣစၧေန။ ဓာတြတၳ။ ၃၂၄။ နီတိ၊ ဓာ။ ၃၂၃။ (႐ူ။ ၅ဝ၉-လည္းၾကည့္)။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nirujjhati:[ni + rudh + ya] ceases; dissolves; vanishes.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nirujjhati,[Pass.of nirundhati (nirodhati) ni+rundhati] to be broken up,to be dissolved,to be destroyed,to cease,die Vin.I,1; D.I,180 sq.,215; II,157; S.III,93 (aparisesaṁ); IV,36 sq.,60,98,184 sq.; 294,402; V,213 sq.; A.III,165 sq.(aparisesaṁ); V,139 sq.; J.I,180; Pug.64; Sdhp.606.-- pp.niruddha.Cp.nirodha.(Page 370)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
nirujjhati:To cease,perish,be destroyed or annihilated
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIRUJJHATI:(ni+rudh+ya) thôi,tan rã,tiêu diệt [aor] jjhi [pp] niruddha [abs] jhitvā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nirujjhati:နိ႐ုဇၩတိ(ႀကိ)
[နိ+႐ုဓ+ယ+တိ။ ႐ုဓ=႐ုဓိ အာဝရေဥ ႐ူ၊ ႏွာ။ ၃ဝ၆။ ႐ုေဓာ ႐ုအာဝေရဗ်ာန၊ ဒိေဝါ ဝိေရာဓဣစၧေန။ ဓာတြတၳ။ ၃၂၄။ နီတိ၊ ဓာ။ ၃၂၃။ (႐ူ။ ၅ဝ၉-လည္းၾကည့္)။]
(၁) ခ်ဳပ္ၿငိမ္း၏။ (၂) ၿငိမ္းေအး၏။ (၃) မျဖစ္၊ မျဖစ္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ အၿပီးတိုင္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္း၏။ (၄) ပ်က္စီး၏။ (၅) ႏႈတ္ထြက္၏၊ ႏႈတ္ထြက္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ (၆) ကင္း-ကြယ္-ေပ်ာက္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nirujjhati:နိ-႐ုဇၩတိ (ကမၼ) (နိ√႐ုဓ္+ယ)
တားဆီးအပ္၏။ ခ်ဳပ္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,