Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
niruddha:a.[nirujjhati 的 pp.] 已滅的,滅亡的.
パーリ語辞典 水野弘元著
niruddha:a.[nirujjhati の pp.] 滅せる,滅亡の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Niruddha,(nirujjhati 的【過分】),已不再存在。(p179)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Niruddha,(nirujjhati 的【過分】),已停止,已不再存在。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
niruddha: niruddha(ti)
နိ႐ုဒၶ(တိ)
[ni+rudha+ta]
[နိ+႐ုဓ+တ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
niruddha:[pp.of nirujjhati] ceased; dissolved; vanished.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Niruddha,(pp.) [pp.of nirundhati,cp.nirujjhati] expelled,destroyed; vanished,ceased S.III,112; Dhs.1038.(Page 370)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIRUDDHA:(pp của nirujjhati) diệt tắt,không còn tồn tại
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
niruddha:đã diệt,vừa diệt mất,vừa diệt,đã giải thoát
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
niruddha:နိ႐ုဒၶ(တိ)
[နိ+႐ုဓ+တ]
(၁) ခ်ဳပ္ၿငိမ္း-ကြယ္ေပ်ာက္-ပ်က္စီး-ေသာ။ (၂) ခ်ဳပ္ၿငိမ္း ပ်က္စီး-ကြယ္လြန္-ေသာ။ (၃) ဖ်က္ဆီးအပ္ေသာ။ (၄) ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ (အခါ-စသည္)။ (၅) တားျမစ္-ပိတ္ဆို-ရာ (အခါ စသည္)
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
niruddha:နိ႐ုဒၶ (တိ) (တီ-ကိတ္) (နိ√႐ုဓ္+တ)
တားဆီးအပ္သည္။ ခ်ဳပ္အပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,