Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nirindhana,【形】 無燃料的。(p179)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nirindhana,【形】無燃料的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nirindhana: nirindhana(ti)
နိရိႏၶန(တိ)
[ni+indhana.niriṃdhana-saṃ,ṇi-riṃdhaṇa-prā,niriṃdhaṇa-addhamāgadhī)]
[နိ+ဣႏၶန။ နိရႎဓန-သံ၊ ဏိ-ရႎဓဏ-ျပာ၊ နိရႎဓဏ-အဒၶမာဂဓီ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nirindhana:[adj.] fuel-less.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nirindhana,(adj.) [nis+indhana] without fuel (of fire),ThA.148 (aggi); DhA.I,44 (jātaveda). Nirīha(ka) (adj.) [nis+īha] inactive,motionless,without impulse ThA.148 (°ka); Miln.413 (+nijjīvata); Vism.484,594 sq.(Page 370)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIRINDHANA:[a] không có nhiên liệu
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nirindhana:နိရိႏၶန(တိ)
[နိ+ဣႏၶန။ နိရႎဓန-သံ၊ ဏိ-ရႎဓဏ-ျပာ၊ နိရႎဓဏ-အဒၶမာဂဓီ)]
ကင္းေသာ ေလာင္စာရွိေသာ၊ ေလာင္စာ-မီးစာ-ကင္း-မရွိ-ေသာ၊ မီး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nirindhana:နိရိႏၶန (တိ) (နိရ္+ဣႏၶန)
ေလာင္စာ မရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,