Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nirattha:a.[nir-attha] 無益的,無用的,無意義的.
パーリ語辞典 水野弘元著
nirattha:a.[nir-attha] 無益の,無義の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nirattha,niratthaka,【形】 無用的,不精通的,徒然的。 ~kaŋ,【副】 徒然。(p179)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nirattha,niratthaka,【形】無用的,不精通的,徒然的。niratthakaṁ,【副】徒然。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nirattha: nirattha(ti)
နိရတၳ(တိ)
[ni+attha]
[နိ+အတၳ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nirattha:[adj.] useless; unproficient; vain.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nirattha,(adj.) [nis+attha] useless,groundless,unproficient,vain (opp.sāttha profitable) Sn.582 (nt.as adv.),585 (niratthā paridevanā); Dh.41; J.III,26; PvA.18 (°bhāva uselessness),83 (=duḥ).(Page 369)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIRATTHA:--thaka [a] vô ích,vô dụng,không có lợi ích --kaṃ [ad] uổng công
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nirattha:နိရတၳ(တိ)
[နိ+အတၳ]
အက်ိဳးမရွိေသာ။ (ႀကိ၊ ဝိ-အက်ိဳးမရွိပဲ၊ အမ်ိဳးမဲ့)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nirattha:နိရတၳ (တိ) (နိရ္+အတၳ)
အက်ိဳးမရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,