Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nirata:a.[niramati 的 pp.] 喜好的,愛好的.
パーリ語辞典 水野弘元著
nirata:a.[niramati の pp.] 好める,愛好の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nirata,【形】 喜歡的,執著的。(p179)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nirata,【形】喜歡的,執著的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nirata: nirata(ti)
နိရတ(တိ)
[ni+ramu+ta.(nirata-saṃ,ṇiraya-prā,niraya-addhamāgadhī)]
[နိ+ရမု+တ။ (နိရတ-သံ၊ ဏိရယ-ျပာ၊ နိရယ-အဒၶမာဂဓီ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nirata:[adj.] fond of; attached to.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nirata,(adj.) [pp.of niramati] fond of,attached to (-°) S.I,133; DA.I,250; PvA.5 (duccarita°),89,161 (hitakaraṇa°).(Page 369)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIRATA:[a] thích,ưa,dính líu với
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nirata:နိရတ(တိ)
[နိ+ရမု+တ။ (နိရတ-သံ၊ ဏိရယ-ျပာ၊ နိရယ-အဒၶမာဂဓီ)]
(၁) အႂကြင္းမဲ့ေမြ႕ေလ်ာ္ေသာ၊ လုံးဝေမြ႕ေလ်ာ္ေသာ၊ သူ။ (၂)လြန္စြာ-ေမြ႕ေလ်ာ္-ေပ်ာ္ပိုက္-ေသာ၊ အေပ်ာ္ႀကီး ေပ်ာ္ေသာ (စိတ္-စသည္)။ (အမူ၌ ကပ္ၿငိစြဲလမ္းသူ၊ ေၾကာင့္ၾကစိုက္သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nirata:နိ-ရတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (နိ√ရမ္+တ)
ေပ်ာ္ေမြ႕သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,