Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nirassāda:a.[nir-assāda] 無興趣興致的,已沒氣味的(啤酒等),沒有味道的.cf.nirāsāda.
パーリ語辞典 水野弘元著
nirassāda:a.[nir-assāda] 興味なき,気のぬけた.cf.nirāsāda.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nirassāda,【形】 沒有味道的,無味的,遲鈍的。(p179)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nirassāda,【形】沒有味道的,無味的,遲鈍的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nirassāda: nirassāda(ti)
နိရႆာဒ(တိ)
[ni+assāda]
[နိ+အႆာဒ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nirassāda:[adj.] insipid; tasteless; dull.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nirassāda,(adj.) [nis+assāda] without taste,insipid,dull Vism.135.Cp.nirāsāda.(Page 370)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIRASSĀDA:[a] vô vị,phai mờ,trì độn; (đồ ăn) lạt lẻo
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nirassāda:နိရႆာဒ(တိ)
[နိ+အႆာဒ]
ကင္းေသာ-သာယာဖြယ္-သာယာျခင္း-ရွိေသာ၊ သာယာဖြယ္-သာယာျခင္း-မရွိ-ကင္းေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nirassāda:နိရႆာဒ (တိ) (နိရ္+အႆာဒ)
ခ်ိဳၿမိန္ျခင္း မရွိသည္။ သာယာျခင္း ကင္းသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,