Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nirāsa:a.[<nir-āsā] 無欲的.
パーリ語辞典 水野弘元著
nirāsa:a.[<nir-āsā] 欲なき.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
nirāsa:a.[<nir-āsā] 欲なき,无求の
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nirāsa,【形】 無欲望的。(p179)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nirāsa,【形】無欲望的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nirāsa: nirāsa(ti)
နိရာသ(တိ)
[ni+āsā.(nirāga-saṃ,ṇirāsa-prā,nirāsa-addhamāgadhī)]
[နိ+အာသာ။ (နိရာဂ-သံ၊ ဏိရာသ-ျပာ၊ နိရာသ-အဒၶမာဂဓီ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nirāsa:[adj.] desireless.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nirāsa,(adj.) [nis+āsā] not hungry,not longing for anything,desireless S.I,12,23,141; A.I,107 sq.; Sn.1048 (anigha+),1078 (id.); Nd2 360; Pug.27; Pv IV.133 (=nittaṇha PvA.230).See also amama.(Page 370)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIRĀSA:[a] không ước ao ham muốn
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
nirāsa:không hy vọng,người không có hy vọng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nirāsa:နိရာသ(တိ)
[နိ+အာသာ။ (နိရာဂ-သံ၊ ဏိရာသ-ျပာ၊ နိရာသ-အဒၶမာဂဓီ)]
(က) ကင္းေသာ-တပ္မက္-ႏွစ္သက္-ျခင္း 'တဏွာ' ရွိေသာ၊ တပ္မက္-ႏွစ္သက္-ျခင္း 'တဏွာ' ရွိေသာ၊ တပ္မက္-ႏွစ္သက္-ျခင္း 'တဏွာ' မရွိ-ကင္း-ေသာ၊ သူ။ (ခ) ကင္းေသာ-ေမွ်ာ္လင့္-ေတာင့္တ-ျခင္းရွိေသာ၊ ေမွ်ာ္လင့္-ေတာင့္တ-ျခင္း-မရွိ-ကင္း-ေသာ၊ သူ။ (တဏွာမွ လြတ္သူ။ C.P.D.)
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nirāsa:နိရာသ (ပ) (နိရ္√အသ္+ဏ)
ပစ္ပယ္ျခင္း။ ထုတ္ပယ္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nirāsa:နိရာသ (တိ) (နိရ္+အာသ)
ေတာင့္တျခင္း ကင္းသည္။ အာသာ မရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,