Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nirāmisa:a.[nir-āmisa] 無食物味道的,無染汚的,離財的,非物質的的.
パーリ語辞典 水野弘元著
nirāmisa:a.[nir-āmisa] 無食味の,無染汚の,離財の,非物質的の.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
nirāmisa:a.[nir-āmisa] 無食味の,無染汚の,離財の,非物質的の.nirāmisā upekkhā无食乐の舍.nirāmisā pīti离财の喜.-adukkhamasukha-vedanā非物质的不苦不乐受.~vimokkha无食乐の解脱.-sukhavedanā非物质的[精神的]乐受
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nirāmisa,【形】 無肉的,無欲望的,無實質性的。(p179)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nirāmisa,(nir無+āmisa財、味、利益),【形】無肉的,無欲望的,無染的。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
nirāmisa: 純凈的、沒有執著【〔反〕sāmisa】
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nirāmisa: nirāmisa(ti)
နိရာမိသ(တိ)
[ni+āmisa.(nirāmima-saṃ,nirāmisa-addhamāgadhī,ṇirāmisa-prā)]
[နိ+အာမိသ။ (နိရာမိမ-သံ၊ နိရာမိသ-အဒၶမာဂဓီ၊ ဏိရာမိသ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nirāmisa:[adj.] having no meat; free from sensual desires; non-material.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nirāmisa,(adj.) [nis+āmisa] having no meat or prey; free from sensual desires,disinterested,not material S.I,35,60; IV,219,235; V,68,332; A.III,412; D.III,278; Vbh.195; Vism.71; Sdhp.475,477.(Page 370)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIRĀMISA:[a] không có vật thực,không có vật chất,thoát khỏi mê thích theo dục tình
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
nirāmisa:không thuộc vật chất
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nirāmisa:နိရာမိသ(တိ)
[နိ+အာမိသ။ (နိရာမိမ-သံ၊ နိရာမိသ-အဒၶမာဂဓီ၊ ဏိရာမိသ-ျပာ)]
(၁) ကင္းေသာ အာမိသရွိေသာ၊ အာမိသ ကင္းေသာ၊ (က) ကင္းေသာ (ကာမဂုဏ္ငါးပါး,ဝဋ္သုံးပါး,ကိေလသာဟူေသာ သုံးပါးေသာ) အာမိသရွိေသာ၊ (ကာမဂုဏ္ငါးပါး,ဝဋ္သုံးပါး,ကိေလသာဟူေသာ သုံးပါးေသာ) အမိသ-မရွိ-ကင္း-ေသာ။ (ခ) ကင္းေသာ (ကာမဂုဏ္) 'အာမိသ' ရွိေသာ၊ (ကာမဂုဏ္) 'အာမိသ' မရွိ-ကင္းေသာ။ (ဂ) ကင္းေသာ (ကိေလသာ) 'အာမိသ' ရွိေသာ၊ (ကိေလသာ) 'အာမိသ' -မရွိ-ကင္း-ေသာ။ (ဃ) ကင္းေသာ (ဆြမ္း-စေသာ) 'အာမိသ' ရွိေသာ၊ (ဆြမ္း-စေသာ) 'အာမိသ- မရွိ- ကင္းေသာ။ (၂) နိရာမိသ-သုတ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nirāmisa:နိရာမိသ (တိ) (နိရ္+အာမိသ)
သားစိမ္းကင္းသည္။ ကာမဂုဏ္ႏွင့္ မစပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,