Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nirālaya:a.[nir-ālaya] 無家的,無執著的.
パーリ語辞典 水野弘元著
nirālaya:a.[nir-ālaya] 家なき,執着なき.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nirālaya,【形】 無欲望的,不管,無房子的。(p179)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nirālaya,【形】無欲望的,不管,無房子的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nirālaya: nirālaya(ti)
နိရာလယ(တိ)
[ni+ālaya.(+ālaya,nirālaya-saṃ,ṇirālaya-addhamāgadhī)]
[နိ+အာလယ။ (နိသ္+အာလယ၊ နိရာလယ-သံ၊ ဏိရာလယ-အဒၶမာဂဓီ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nirālaya:[adj.] free from desire; regardless; houseless.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nirālaya,(adj.) [nis+ālaya] houseless,homeless Miln.244 (=aniketa).At DhA.IV,31 as expln of appossukka.‹-› f.abstr.nirālayatā homelessness Miln.162,276,420.(Page 370)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIRĀLAYA:[a] không có sự tham muốn,không cần đến,không chất chứa,không luyến tiếc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nirālaya:နိရာလယ(တိ)
[နိ+အာလယ။ (နိသ္+အာလယ၊ နိရာလယ-သံ၊ ဏိရာလယ-အဒၶမာဂဓီ)]
(က) ကင္းေသာ-ကပ္ၿငိ-တြယ္တာ-စြဲလမ္း-ငဲ့ကြက္-ျခင္းရွိေသာ၊ ကပ္ၿငိ-တြယ္တာ- စြဲလမ္း-ငဲ့ကြက္-ျခင္း မရွိေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nirālaya:နိရာလယ (တိ) (နိရ္+အာလယ)
တပ္ျခင္းကင္းသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,