Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nirālamba,【形】 不支持的,無根據的。(p179)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nirālamba,【形】不支援的,無根據的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nirālamba: nirālamba(ti)
နိရာလမၺ(တိ)
[ni+ālamba.(nirālamba-saṃ,ṇirālaṃba-prā)]
[နိ+အာလမၺ။ (နိရာလမၺ-သံ၊ ဏိရာလံဗ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nirālamba:[adj.] unsupported; groundless.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nirālamba,(adj.) [nis+ālamba] unsupported Miln.295 (ākāsa).(Page 370)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIRĀLAMBA:[a] không căn bản,không nơi giúp đỡ,chống đỡ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nirālamba:နိရာလမၺ(တိ)
[နိ+အာလမၺ။ (နိရာလမၺ-သံ၊ ဏိရာလံဗ-ျပာ)]
(က) ကင္းေသာ-ကပ္ၿငိ-စြဲလမ္း-ျခင္းရွိေသာ၊ ကပ္ၿငိျခင္း စြဲလမ္းျခင္းအလွ်င္း မရွိေသာ။ (ခ) ကင္းေသာ စြဲမွီရာရွိေသာ၊ စြဲမွီရာ-ကင္း-မရွိ-ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nirālamba:နိရာလမၺ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,