Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nirākula:a.[nir-ākula] 無混亂的,平靜的.
パーリ語辞典 水野弘元著
nirākula:a.[nir-ākula] 混乱なき,平静の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nirākula,【形】 不困惑的,無擾亂的。(p179)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nirākula,【形】不困惑的,無擾亂的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nirākula: nirākula(ti)
နိရာကုလ(တိ)
[ni+ākula]
[နိ+အာကုလ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nirākula:[adj.] unconfused; undisturbed.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nirākula,(adj.) [nis+ākula] unconfused,clear,calm,undisturbed J.I,17 (v.94).(Page 370)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIRĀKULA:[a] không lẫn lộn,không bối rối
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nirākula:နိရာကုလ(တိ)
[နိ+အာကုလ]
(၁) ကင္းေသာ အေႏွာက္အယွက္ရွိေသာ၊ အေႏွာက္အယွက္-မရွိ-ကင္း-ေသာ။ (၂) ကင္းေသာ-ေရာယွက္-႐ႈတ္ေထြး-ျခင္းရွိေသာ၊ ေရာယွက္ျခင္း-႐ႈတ္ေထြးျခင္း-မရွိ-ကင္းေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nirākula:နိရာကုလ (တိ) (နိရ္+အာကုလ)
ေနာက္က်ဳျခင္း ကင္းသည္။ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ကင္းသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,