Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nipuṇa:a.[〃] 微妙的,巧妙的,聰敏的.-attha 微妙義.-gāmi magga 巧妙導引之道.cf.nepuñña.
パーリ語辞典 水野弘元著
nipuṇa:a.[〃] 微妙の,巧妙の,総敏の.-attha 微妙の義.-gāmi magga 巧妙に導びく道.cf.nepuñña.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nipuṇa,【形】 聰明的,有技術的,多才多藝的。(p175)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nipuṇa,【形】深妙的,聰明的,有技術的,多才多藝的。(AA.5.59-60.):nipuṇoti saṇho sukhumakāraṇaññū.(聰敏:做精致的、細膩的知者。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nipuṇa: nipuṇa(ti)
နိပုဏ(တိ)
[nipuṇa+a.(nipuṇa-saṃ,ṇiuṇa-prā)]
[နိပုဏ+အ။(နိပုဏ-သံ၊ ဏိဥဏ-ျပာ)]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nipuṇa: nipuṇa(ti)
နိပုဏ(တိ)
[ni+puṇa+a.nīti,dhā.61.,ṭī.7.ni+puṇa+ra.,ṭī,721.ni+pu(pu)+nā+a.aṭṭhasā,yo.4.paṇo nipuṇadhammesu.dhātvattha.238.]
[နိ+ပုဏ+အ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၆၁။ဓာန္၊ ဋီ။၇။နိ+ပုဏ+ရ။ ဓာန္၊ဋီ၊၇၂၁။ နိ+ပု(ပု)+နာ+အ။ အ႒သာ၊ေယာ။၄။ ပေဏာ နိပုဏဓေမၼသု။ ဓာတြတၳ။ ၂၃၈။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nipuṇa:[adj.] clever; skilful; accomplished.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nipuṇa,(adj.) [Sk.nipuṇa,dial.for nipṛṇa,to pṛṇoti,pṛ] clever,skilful,accomplished; fine,subtle,abstruse D.I,26≈(n.gambhīra dhamma),162 (paṇḍita+); M.I,487 (dhamma); S.I,33; IV,369; A.III,78; Sn.1126 (=gambhīra duddasa etc.Nd2 350); Vbh.426; Miln.233,276; DA.I,117; VvA.73 (ariyasaccesu kusala+),232; PvA.1,16.Cp.abhinipuṇa.(Page 360)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIPUṆA:[a] thông thạo,khéo léo,hoàn toàn
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
nipuṇa:sự khéo léo,người khéo léo
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nipuṇa:နိပုဏ(တိ)
[နိ+ပုဏ+အ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၆၁။ဓာန္၊ ဋီ။၇။နိ+ပုဏ+ရ။ ဓာန္၊ဋီ၊၇၂၁။ နိ+ပု(ပု)+နာ+အ။ အ႒သာ၊ေယာ။၄။ ပေဏာ နိပုဏဓေမၼသု။ ဓာတြတၳ။ ၂၃၈။]
(၁) သိမ္ေမြ႕-ႏူးညံ့-နက္နဲ-ေသာ၊ (က) တရားဓမၼ။ (ခ) နိဗၺာန္။ (ဂ) စကား။ (ဃ) အနက္။ (င) အနက္အဖို႔အစု။ (စ) အက်ိဳး။ (ဆ) အေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းတရား။ (ဇ)ကိစၥ၊ အမႈ။ (စ်) ဉာဏ္-ပညာ။ (ည) ပုဂၢိဳလ္။ (ဋ) အေမး၊ ပုစၧာ၊ ျပႆနာ၊ ေမးခြန္း။ (၂) လြန္စြာ-သိမ္ေမ့-ႏူးညံ့-ေသာ။ (၃) လိမၼာ-ကြၽမ္းက်င္-ေသာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nipuṇa:နိပုဏ(တိ)
[နိပုဏ+အ။(နိပုဏ-သံ၊ ဏိဥဏ-ျပာ)]
(က) သိမ္ေမြ႕ေသာ အေၾကာင္းကိုသိေသာ၊ သူ။ (ခ) သိမ္ေမြ႕ေသာ ဉာဏ္ပညာရွိေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nipuṇa:နိ-ပုဏ (တိ)
လိမၼာသည္။ ကၽြမ္းက်င္သည္။ ထက္ျမက္သည္။ သိမ္ေမြ႕သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,