Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
nipphajjati:=nippajjati.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nipphajjati,(ni + pad + ya),被生產,往前跳,產生,發生。 【過】 ~jji。 【過分】 nipphanna。 【現分】 ~jamāna。 【獨】 ~jitvā。(p175)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nipphajjati,(ni+pad去+ya),被生產,往前跳,產生,發生,賺。【過】nipphajji。【過分】nipphanna。【現分】nipphajjamāna。【獨】nipphajjitvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nipphajjati: nipphajjati(kri)
နိပၹဇၨတိ(ႀကိ)
[ni+pada+ya+ti.pado di cu gatyaṃ bhū thire.dhātvattha.223.]
[နိ+ပဒ+ယ+တိ။ ပေဒါ ဒိ စု ဂတ်ံ ဘူ ထိေရ။ ဓာတြတၳ။ ၂၂၃။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nipphajjati:[ni + pad + ya] is produced; springs forth; results; happens.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nipphajjati,see nippajjati.(Page 361)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIPPHAJJATI:(ni+pad+ya) được sản xuất,kết quả,xảy ra,mọc lên,nhảy tới [aor] --jji [pp] nipphanna [prp] jamāna [abs] --jitvā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nipphajjati:နိပၹဇၨတိ(ႀကိ)
[နိ+ပဒ+ယ+တိ။ ပေဒါ ဒိ စု ဂတ်ံ ဘူ ထိေရ။ ဓာတြတၳ။ ၂၂၃။]
ၿပီးစီး-ျပည့္စုံ-၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nipphajjati:နိပၹဇၨတိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,