Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nipphajjana,【中】 Nipphatti,【陰】 結果,效果,成就。(p175)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nipphajjana,【中】nipphatti,【陰】結果,效果,成就。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nipphajjana: nipphajjana(na,thī)
နိပၹဇၨန(န၊ထီ)
[ni+pada+ya+yu.(ṇipphajja-prā)]
[နိ+ပဒ+ယ+ယု။ (ဏိပၹဇၨ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nipphajjana:[nt.] result; effect; achievement; accomplishment.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nipphajjana,(nt.) (or °nā f.?) [n.abstr.fr.nipp(h)ajjati] resulting,procedure,achievement,plot J.IV,83.(Page 361)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIPPHAJJANA:[nt] nipphatti [f] kết quả,ảnh hưởng,hiệu quả,sự làm xong,sự hoàn tất
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nipphajjana:နိပၹဇၨန(န၊ထီ)
[နိ+ပဒ+ယ+ယု။ (ဏိပၹဇၨ-ျပာ)]
(၁) ၿပီးစီး-ၿပီးဆုံး-ျခင္း။ (၂) ျဖစ္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nipphajjana:နိပၹဇၨန

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,