Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
nippesikatā:f.骗诈,だまし
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nippesikatā: nippesikatā(thī)
နိေပၸသိကတာ(ထီ)
[nippesika+tā]
[နိေပၸသိက+တာ]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nippesikatā,(f.) [abstr.fr.prec.] jugglery,trickery (cp.Kern,Toev.p.176) Vbh.353 (expld at Vism.29); Miln.383.(Page 361)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
nippesikatā:sự lờn khinh
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nippesikatā:နိေပၸသိကတာ(ထီ)
[နိေပၸသိက+တာ]
(၁) (လာဘ္ရလို၍)- ကုန္ေခ်ာ- ႀကိတ္ေခ်--ျခင္းကို ျပဳတတ္-သည္၏အျဖစ္ျခင္း။ (၂) (လာဘ္ရလို၍) -ႀကိတ္ေခ်-ဖိႏွိပ္ထိပါး-ညႇင္းဆဲ-ျခင္း အေလ့ရွိေသာ သူ၏အျဖစ္ ျခင္း။ (၃) (သူတစ္ပါးဂုဏ္ ေက်းဇူးကို) မႈံ႕မႈံ႕ညက္ညက္ႀကိတ္ေခ်- ဖ်က္ဆီး-တတ္သည္၏ အျဖစ္ ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nippesikatā:နိေပၸသိက-တာ (ဣ)
လာဘ္အလို႔ငွာ ဒါယကာတို႔အား ႀကိတ္ႏွိပ္၍ ဆိုတတ္ေသာ သူ၏အျဖစ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,