Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nippariyāya:m.[nis-pariyāya] 非異門,阿毘達磨說,純理論.-desita 非異門 [非教] 說的.
パーリ語辞典 水野弘元著
nippariyāya:m.[nis-pariyāya] 非異門,阿毘達磨説,純理論.-desita 非異門 [非教] 説の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nippariyāya,【形】 沒有區別的,無差別的。(p175)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nippariyāya,(ni(nis)+pariyāya),【形】1.無有殘余(nippariyāyena not figuratively不(能)指出)。2.不能改變(unchangeable,not to be turned)。AA.9.42./IV,206.︰Nippariyāyenāti na ekena kāraṇena,atha kho āsavakkhayo nāma sabbasambādhānaṁ pahīnattā sabbena sabbaṁ okāsādhigamo nāmāti.(無一可將︰那時無有任一因素不漏盡,名為斷除一切‘憒亂’,證得所有一切空(SA.2.7./I,106.:空間(okāsaṁ),指禪那)之謂。) SA.2.7./I,106.:「兩種憒亂︰五蓋憒亂、五欲憒亂。五欲乃至非想非非想處,皆為世尊所說之‘憒亂’(緊繃)。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nippariyāya: nippariyāya(ti)
နိပၸရိယာယ(တိ)
[ni+pariyāya]
[နိ+ပရိယာယ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nippariyāya:[adj.] without distinction or difference.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nippariyāya,[nis+pariyāya] 1.without distinction or difference,absence of explanation or demonstration DhsA.317 (°ena not figuratively),403 (°desanā); VvA.320.-- 2.unchangeable,not to be turned Miln.113,123,212.(Page 360)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIPPARIYĀYA:[a] không khác nhau
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nippariyāya:နိပၸရိယာယ(တိ)
[နိ+ပရိယာယ]
ပရိယာယ္မဟုတ္-မုခ်ျဖစ္-ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nippariyāya:နိပၸရိယာယ (တိ) (နိသ္+ပရိယာယ)
ပရိယာယ္မရွိသည္။
နိပရိယာေယန,နိပၸရိယာယေတာ၊ မုခ်အားျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,