Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nippapañca:a.[nis-papañca] 無障礙(free from diffuseness),無戲論,無迷執妄想.-ārāma 不喜樂戲論.
パーリ語辞典 水野弘元著
nippapañca:a.[nis-papañca] 無障凝,無戯論.-ārāma 戯論を楽しまず.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
nippapañca:a.[nis-papañca] 無障凝,無戯論.-ārāma 戯論を楽しまず.-gāmi magga無戯論に至る道
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nippapañca,【形】 無汙穢的,無散播的。(p175)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nippapañca,【形】無汙穢的,無散播的,無戲論的。SA.44.9./III,112.︰Taṇhā-māna-diṭṭhi- papañcānaṁ abhāvena nippapañcaṁ.(渴愛、慢、習邪見的戲論消失稱為‘無戲論’。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nippapañca: nippapañca(ti)
နိပၸပၪၥ(တိ)
[ni+papañca.]
[နိ+ပပၪၥ။]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
nippapañca:s.papañca
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nippapañca:[adj.] free from defilement or diffuseness.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nippapañca,(adj.) [nis+papañca] free from diffuseness S.IV,370; Dh.254 (Tathāgata); °ārāma not fond of delay M.I,65 (Neumann trsl.I.119:“dem keine Sonderheit behagt”); A.III,431; IV,229 sq.; Miln.262.(Page 360)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIPPAPAÑCA:[a] thoát khỏi sự nhơ bẩn,hay rưỡm rà
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nippapañca:နိပၸပၪၥ(တိ)
[နိ+ပပၪၥ။]
(၁) ပပၪၥတရား-မရွိ-မွကင္း-ေသာ၊ (တဏွာ,မာန,ဒိ႒ိဟူေသာ) သံသရာကို ခ်ထြင္တတ္ေသာ တရား။ မရွိ-မွကင္း-ေသာ၊ နိဗၺာန္ (၂) သံသရာ၌ ၾကာျမင့္ေစတတ္ေသာ အမႈ-မရွိ-မွကင္း-ေသာ။ (-ေသာတာပတၱိဖိုလ္ နိပၸပၪၥ,သကဒါဂါမိဖိုလ္ နိပၸပၪၥ,အာနာ-ဂါမိဖိုလ္ နိပၸပၪၥ,အရဟတၱဖိုလ္ နိပၸပၪၥမည္၏။ မိလိႏၵ။ ၂၅၅)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nippapañca:နိပၸပၪၥ (တိ) (နိသ္+ပပၪၥ)
အက်ယ္ခ်ဲ႕ျခင္း မရွိသည္။ ဝဋ္ဆင္းရဲကို ခ်ဲ႕တတ္ေသာ တဏွာ မာန ဒိ႒ိဟုဆိုအပ္ေသာ ပပၪၥတရား မရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,