Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nipatati:[〃ni-pat] 倒,倒禮 [五體投地] ,集合.ger.nipacca; pr.1sg.nipatāmase; opt.nipate; aor.nipatī; ppr.pl.gen.nipatataṃ; caus.nipāteti.
パーリ語辞典 水野弘元著
nipatati:[〃ni-pat] 倒れる,倒礼 [五体投地] す,集合す.ger.nipacca; pr.1sg.nipatāmase; opt.nipate; aor.nipatī; ppr.pl.gen.nipatataṃ; caus.nipāteti.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nipatati,(ni + pat + a),跌倒,倒塌下來。 【過】 nipati。 【過分】 nipatita。【獨】 ~titvā。(p175)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nipatati,(ni+pat+a)(Sk.nipatati),跌倒,倒塌下來。【過】nipati。【過分】nipatita。【獨】nipatitvā。yaṁ nūnāhaṁ catukuṇḍiko nipatitvā﹐我寧可四(肢)彎曲(身體)倒地。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nipatati: nipatati(kri)
နိပတတိ(ႀကိ)
[ni+pata+a+ti]
[နိ+ပတ+အ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nipatati:[ni + pat + a] falls down.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nipatati,[Sk.nipatati,ni+patati] 1.(intrs.) to fall down,fly down,descend,go out Vin.II,192 (Bhagavato pādesu sirasā n.bending his head at the feet of Bh.); PvA.60 (id.); J.I,278; V,467 (nippatissāmi=nikkhamissāmi Com.) Pv.II,89 (v.l.BB parivisayitvā)=nikkhamitvā PvA.109 (cp.nippatati).-- 2.(trs.) to bring together,to convene,in nipatāmase (pres.subj.) “shall we convene? “ J.IV,361.See also nipadāmase.-- Cp.abhi°,san°.(Page 360)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIPATATI:(ni+pal+a) rớt xuống [aor] nipati [pp] nipatita [abs] nipatitvā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nipatati:နိပတတိ(ႀကိ)
[နိ+ပတ+အ+တိ]
(၁) က်၏၊ က်ေရာက္၏။ (က) က်ေရာက္-သက္ဆင္း-၏။ (ခ) က်၏၊ ရြာခ်၏၊ ရြာသြန္း၏။ (ဃ) လည္း (လဲ) က်၏။ (၂) ကပ္ၿငိ၏။ (၃) ထိုင္ေန၏။ (၄) နားေန၏။ (၅) အိပ္၏။ (၆) ျဖစ္၏။ (၇) ခ်ဉ္းကပ္ ဆည္းကပ္-၏။ (၈) ႏွိမ္ခ်-ၫြတ္ကိုင္း ႐ိုေသ-၏၊ တုပ္ဝပ္-ရွိခိုး-၏။ (၉) အညီအၫြတ္က်ေရာက္၏၊ ေပါင္းဆုံ-စုေဝး၏။ (၁ဝ) ဖိတ္ၾကား၏။ (၁၁) ျဖဳတ္ခ်၏၊ ပယ္ခြါ၏၊ အႂကြင္းမဲပယ္ျဖတ္၏။ (၁၂) ထြက္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nipatati:နိ-ပတတိ (နိ√ပတ္)
က်၏။ လဲ၏။ ဝပ္၏။ တုပ္ဝပ္၏။ ႏွိမ္ခ်၏။
သတၳဳ ပါေဒသု နိပတိတြာ၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခေတာ္တို႔၌ ဝပ္၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,