Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nipaka:a.m.[cf.BSk.nipaka] 賢明的,慎重的,智者.cf.nepakka.
パーリ語辞典 水野弘元著
nipaka:a.m.[cf.BSk.nipaka] 賢明の,慎重なる,智者.cf.nepakka.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nipaka,【形】 聰明的,審慎的,明智的。(p175)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nipaka,【形】聰明的,審慎的,明智的。Vism.3.︰Nipakoti nepakkaṁ vuccati paññā.(聰明︰審慎名為慧。) CpA.2-4.(CS:p.132)︰Nipakāti paññavanto.(聰明︰具有智慧。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nipaka: nipaka(ti)
နိပက(တိ)
[ni+pe+a.saṃ,ṭī,2.488.nīti,dhā.12va.sūci.311.ni+paca+a.,ṭī.152-4.sūci.311.,5.44.nirutti.786.ni+pā+ṇvu.ma,ṭī,3.3.saṃ,ṭī,2.72.aṃ,ṭī,3.114.nīti,dhā 12va.sūci.311.pe gativuddhisosa nesu.dhātvattha.244.]
[နိ+ေပ+အ။ သံ၊ဋီ၊၂။၄၈၈။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၂ဝ။ သူစိ။ ၃၁၁။ နိ+ပစ+အ။ ဓာတ္၊ ဋီ။ ၁၅၂-၄။ သူစိ။ ၃၁၁။ ေမာဂ္၊ ၅။ ၄၄။ နိ႐ုတၱိ။ ၇၈၆။ နိ+ပါ+ဏြဳ။ မ၊ဋီ၊၃။ ၃။ သံ၊ဋီ၊၂။၇၂။ အံ၊ဋီ၊၃။၁၁၄။ နီတိ၊ဓာ ၁၂ဝ။ သူစိ။ ၃၁၁။ ေပ ဂတိဝုဒၶိေသာသ ေနသု။ ဓာတြတၳ။ ၂၄၄။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nipaka:[adj.] clever; prudent; wise.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nipaka,(adj.) [cp.BSk.nipaka chief,fr.Sk.nipa,chief,master] intelligent,clever,prudent,wise S.I,13,52,187; M.I,339; A.I,165 (+jhāyin); III,24,138; Sn.45≈Dh.328≈DhA.I,62; Sn.283,962,1038; Nd2 349 (=jātimā) =Nd1 478; Bu I.49; Vbh.426; Miln.34,342,411; Vism.3 (defn).(Page 359)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIPAKA:[a] thông thạo,khôn khéo,sáng suốt
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
nipaka:người khôn ngoan,sự khôn ngoan
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nipaka:နိပက(တိ)
[နိ+ေပ+အ။ သံ၊ဋီ၊၂။၄၈၈။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၂ဝ။ သူစိ။ ၃၁၁။ နိ+ပစ+အ။ ဓာတ္၊ ဋီ။ ၁၅၂-၄။ သူစိ။ ၃၁၁။ ေမာဂ္၊ ၅။ ၄၄။ နိ႐ုတၱိ။ ၇၈၆။ နိ+ပါ+ဏြဳ။ မ၊ဋီ၊၃။ ၃။ သံ၊ဋီ၊၂။၇၂။ အံ၊ဋီ၊၃။၁၁၄။ နီတိ၊ဓာ ၁၂ဝ။ သူစိ။ ၃၁၁။ ေပ ဂတိဝုဒၶိေသာသ ေနသု။ ဓာတြတၳ။ ၂၄၄။]
(၁) ေျခာက္ေသြ႕-ရင့္က်င့္-(ေစတတ္) ေသာ- ဉာဏ္-ပညာ-ရွိေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nipaka:နိ-ပက (တိ) (နိ√ပါ+က)
ပညာရွိသည္။ ထက္ျမက္လိမၼာသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,