Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nipacca,(nipatati 的【獨】),已跪拜的,已鞠躬的,已服從的。 ~kāra,【陽】謙遜,服從,尊敬。(p175)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nipacca,(nipatati 的【獨】),已跪拜的,已鞠躬的,已服從的。nipaccakāra,【陽】謙遜,服從,尊敬。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nipacca: nipacca(kri,vi)
နိပစၥ(ႀကိ၊ဝိ)
[ni+pata+tvā.nīti,sutta.12va3.nirutti.5va8.pato bhū cu gatyaṃ dicissare.dhātvattha.222.]
[နိ+ပတ+တြာ။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၂ဝ၃။ နိ႐ုတၱိ။ ၅ဝ၈။ ပေတာ ဘူ စု ဂတ်ံ ဒိစိႆေရ။ ဓာတြတၳ။ ၂၂၂။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nipacca:[abs.of nipatati] having fallen down or bowed down.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIPACCA:[abs] của nipatati,té xuống,cúi xuống --kāra [m] sự hạ mình,nhún nhường,dễ dạy,cung kính
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nipacca:နိပစၥ(ႀကိ၊ဝိ)
[နိ+ပတ+တြာ။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၂ဝ၃။ နိ႐ုတၱိ။ ၅ဝ၈။ ပေတာ ဘူ စု ဂတ်ံ ဒိစိႆေရ။ ဓာတြတၳ။ ၂၂၂။]
(အ႐ိုအေသျပဳမႈကို) က်ေရာက္ေစ၍၊ ႏွိပ္ခ်၍၊ ႐ိုေသစြာ၊ တုပ္ဝပ္၍၊ ၫြတ္၍ ရွိခိုး၍။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nipacca:နိ-ပစၥ (အ-ကိတ္) (နိ√ပတ္+ယ)
ႏွိမ့္ခ်၍။ တံု႔ဝပ္၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,