Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nipāta:m.[〃cf.nipatati] 落下,降下; 不變詞(a particle,the grammatical term for adverbs,conjunctions and interjections); 集篇(a section of a book).
パーリ語辞典 水野弘元著
nipāta:m.[〃cf.nipatati] 落下,降下; 不変詞; 集篇.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nipāta,【陽】 落下,降下,無變化的虛詞。(p175)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nipāta,【陽】落下,降下,無變化的虛詞。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nipāta: nipāta(pu)
နိပါတ(ပု)
[ni+pata+a..1121.sūci.]
[နိ+ပတ+အ။ ဓာန္။ ၁၁၂၁။ သူစိ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nipāta:[m.] falling (down); descent; an indeclinable particle.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nipāta,[Sk.nipāta,ni+pāta,of nipatati] 1.falling down Dh.121 (udabindu°); VvA.279 (diṭṭhi°,a glance); PvA.45 (asa°).-- 2.descending M.I,453.-- 3.a particle,the gram.term for adverbs,conjunctions & interjections J.V,243 (assu); PvA.11 (mā),26 (vo),40 (taṁ),50 (ca).-- 4.a section of a book (see next).Cp.vi°,san°.(Page 360)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIPĀTA:[m] sự rớt xuốt,sự đi xuống; (một phân từ không thể phân chia)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nipāta:နိပါတ(ပု)
[နိ+ပတ+အ။ ဓာန္။ ၁၁၂၁။ သူစိ။]
(၁) (က) က်ျခင္း၊ က်ေရာက္ျခင္း။ (ခ) က်ေစျခင္း၊ ခ်ထားျခင္း၊ ေဟာၾကားျခင္း။ (၂) (ဧကနိပါတ္,ဒုကနိပါတ္စေသာ) နိပါတ္။ (၃) (ပုဒ္,ဝါက်တို႔၏အစ,အလယ္,အဆုံး၌ က်ေရာက္တတ္ေသာ) နိပါတ္၊ နိပါတ္ပုဒ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nipāta:နိ-ပါတ (ပ) (နိ√ပတ္+ဏ)
က်ျခင္း။ နိပါတ္ပုဒ္။
ဥဒကဗိႏၵဳ နိပါေတန၊ ေရေပါက္က်သျဖင့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,