Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nipāna,【中】 動物常去飲水的地方,養牛等的水槽。(p175)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nipāna,【中】動物常去飲水的地方,養牛等的水槽。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nipāna: nipāna(na)
နိပါန(န)
[ni+pā+yu.nipivanti asmiṃnipānaṃ,yu.,ṭī.68va.]
[နိ+ပါ+ယု။ နိပိဝႏၲိ အသၼႎနိပါနံ၊ ယု။ ဓာန္၊ဋီ။၆၈ဝ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nipāna:[nt.] a watering place or a trough for cattle,etc.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIPĀNA:[nt] chỗ uống nước,máng đổ nước cho súc vật uống
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nipāna:နိပါန(န)
[နိ+ပါ+ယု။ နိပိဝႏၲိ အသၼႎနိပါနံ၊ ယု။ ဓာန္၊ဋီ။၆၈ဝ။]
(ႏြားစေသာ သတၱဝါတို႔၏) ေရေသာက္ရာက်င္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nipāna:နိ-ပါန (န) (နိ√ပါ+ယု)
နတ္တူးတြင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,