Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ninna:a.[Sk.nimna.ninnata<ni-nam 的省略嗎?] 向下(彎腰)的,下凹沈沒的(sunken),(身體往前)傾斜的,傾向~的,低的(low),低地(low ground).acc.ninnaṃ adv.(在)下方.
パーリ語辞典 水野弘元著
ninna:a.[Sk.nimna.ninnata<ni -nam の略か] 下向の,傾ける,低き,低地.acc.ninnaṃ adv.下方に.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
ninna:a.[Sk.nimna.ninnata<ni -nam の略か] 下向の,傾ける,低き,低地.= ninnata.acc.ninnaṃ adv.下方に.-ga下に行くもの,流水,湿地
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ninna,【形】 低的,彎腰的(彎下身的)。 【中】 低地。(p174)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ninna,【形】低的,傾向的,彎腰的(彎下身的)。【中】低地,窪地,坳(ㄠ)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ninna: ninna(ti)
နိႏၷ(တိ)
[namu+ta.namu+ṇe+ta.ta inna-pru.ka.582.rū.631.nīti,sutta.1185.namantiti ninnā.maṇidīpa,2.,.ni+mana+ṇa.ma- na-pru.nipubbo mana abhyāse,ṇo,massano.,ṭī.669.(ninna-saṃ,ṇiṇṇa-prā)]
[နမု+တ။ နမု+ေဏ+တ။ တကို ဣႏၷ-ျပဳ။ ကစၥည္း။ ၅၈၂။ ႐ူ။ ၆၃၁။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၁၈၅။ နမႏၲိတိ နိႏၷာ။ မဏိဒီပ၊ ၂။ ေက်ာ္၊ ဝမ္း။ နိ+မန+ဏ။ မ-ကို န-ျပဳ။ နိပုေဗၺာ မန အဘ်ာေသ၊ ေဏာ၊ မႆေနာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆၆၉။ (နိႏၷ-သံ၊ ဏိဏၰ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ninna:[adj.] low-lying; bent down.(nt.),low ground.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ninna,(adj.-n.) [Vedic nimna,der.fr.ni down,prob.combd with °na of nam to bend,thus meaning “bent down,” cp.unna & panna] 1.(adj.) bent down (cp.ninnata),low-lying,deep,low,sunken J.II,3 (magga); PvA.29 (bhūmibhāga),132 (ṭhāṇa); esp.freq.as --°:bent on,inclining to,leading to,aiming at,flowing into etc.Often combd with similar expressions in chain taccarita tabbahula taggaruka tanninna tappoṇa tappabbhāra tadâdhimutta (with variation nibbāna°,viveka° etc.for tad°):Nd2 under tad; J.II,15; Ps.II,197; -- Vin.II,237=A.IV,198 (samuddo anupubba° etc.); A.IV,224 (viveka°); V,175 (id.); M.I,493 (Nibbāna°).Similarly:samudda° Gaṅgā M.I,493; nekkhamma° J.I,45 (V.258); samādhi° Miln.38.-- 2.(Acc.as adv.) downward:ninnaṁ pavattati to flow downward M.I,117; Pv.I,57; ninnagata running down Miln.259 (udaka); ninnaga Dāvs.IV,28.-- 3.(nt.) low land,low ground,plain (opp.thala elevation,plateau):usually with ref.to a raincloud flooding the low country Sn.30 (mahamegho °ṁ pūrayaṁto); SnA 42 (=pallala); It.66 (megho °ṁ pūreti); Pv.II,945 (megho °ṁ paripūrayanto).

--unnata low lying & elevated Miln.349 (desabhāga).(Page 359)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NINNA:[a] nằm xuống,cúi xuống [nt] đất thấp
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ninna:tương tợ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ninna:နိႏၷ(တိ)
[နမု+တ။ နမု+ေဏ+တ။ တကို ဣႏၷ-ျပဳ။ ကစၥည္း။ ၅၈၂။ ႐ူ။ ၆၃၁။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၁၈၅။ နမႏၲိတိ နိႏၷာ။ မဏိဒီပ၊ ၂။ ေက်ာ္၊ ဝမ္း။ နိ+မန+ဏ။ မ-ကို န-ျပဳ။ နိပုေဗၺာ မန အဘ်ာေသ၊ ေဏာ၊ မႆေနာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆၆၉။ (နိႏၷ-သံ၊ ဏိဏၰ-ျပာ)]
(၁) ၫြတ္ေသာ၊ (က) နိမ့္-ခ်ိဳင့္ဝွမ္း-ေသာ (အရပ္)။ (ခ) ကိုင္းၫြတ္ေသာ (သစ္ပင္) (၂) ၫြတ္ေစအပ္ေသာ၊ (၃) ၫြတ္သည္၏ အျဖစ္ (ဘာဝပၸဓာန္)
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ninna:နိႏၷ (တိ)
နိမ့္သည္။ ခ်ိဳင့္ဝွမ္းသည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ninna:နိႏၷ (န)
နိမ့္ျခင္း။ နိမ့္ရာအရပ္။ ေျမနိမ့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,