Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ninnāda:m.[Sk.nināda] 聲音清澈響亮,廣博音.
パーリ語辞典 水野弘元著
ninnāda:m.[Sk.nināda] 喨々たる,広博音.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ninnāda,【陽】 悅耳的音調,曲調,聲音。 ~dī,【形】 很響亮的,有旋律美妙的嗓音的。(p174)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ninnāda,【陽】悅耳的音調,曲調,聲音。ninnādī,【形】很響亮的,有旋律 美妙的嗓音的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ninnāda: ninnāda(pu)
နိႏၷာဒ(ပု)
[ni,nada+na.,ṭī.128.]
[နိ၊နဒ+န။ ဓာန္၊ဋီ။၁၂၈။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ninnāda:[m.] melody; tune; sound.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NINNĀDA:[a] âm thanh êm dịu,giọng êm ái,âm điệu --dī [a] có âm điệu ồn ào,có âm điệu du dương
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ninnāda:နိႏၷာဒ(ပု)
[နိ၊နဒ+န။ ဓာန္၊ဋီ။၁၂၈။]
(၁) အသံ။ (၂) မိုးႀကိဳးသံ။ (၃) ဟိန္းေဟာက္သံ။ (၄) အဖန္ဖန္ျမည္ဟီးပဲ့တင္ထပ္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ninnāda:နိႏၷာဒ (ပ)
အသံ။ ပဲ့တင္သံ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,