Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nindā:f.[〃] 毀呰,非難.
パーリ語辞典 水野弘元著
nindā:f.[〃] 毀呰,非難.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
nindā:f.[〃] 毀呰,非難.-pasaṁsā非难と赏赞,毁誉.-rosa毁恚.-rosin毁恚者
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nindā: nindā(thī)
နိႏၵာ(ထီ)
[ninda+a+ā.(nindā-saṃ,ṇiṃdā-prā)]
[နိႏၵ+အ+အာ။ (နိႏၵာ-သံ၊ ဏႎဒါ-ျပာ)]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nindā,(f.) [cp.Sk.nindā,to nindati] blame,reproach,fault-finding,fault,disgrace S.III,73; A.II,188; IV,157 sq.; M.I,362; Sn.213 (+pasaṁsā blame & praise); Dh.81 (id.); Sn.826,895,928; Dh.143,309; Nd1 165,306,384; DhA.II,148.-- In compn nindi° see anindi°.(Page 359)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
nindā:Blame,rebuke,reproach; abuse,defamation,scorn,contempt
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
nindā:sự chê bai
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nindā:နိႏၵာ(ထီ)
[နိႏၵ+အ+အာ။ (နိႏၵာ-သံ၊ ဏႎဒါ-ျပာ)]
(က) ကဲ့ရဲ႕ျခင္း၊ ေက်းဇူးမဲ့-အျပစ္-ကို ေျပာဆိုျခင္း။ (ခ) ကဲ့ရဲ႕ေၾကာင္း (စကား)။ (စြမ္စြဲျခင္း,စက္ဆုပ္ျခင္း,ကဲ့ရဲ႕ျခင္း။ စိႏၵာမဏိ၊ ေထာမ)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nindā:နိႏၵာ (ဣ)
ကဲ့ရဲ႕ျခင္း။ ျပစ္တင္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,