Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nimujjati:[Sk.nimajjati<majj] 下沈,潛,潛入.aor.nimujji; pp.nimugga; caus.nimujjeti,nimujjāpeti.
パーリ語辞典 水野弘元著
nimujjati:[Sk.nimajjati<majj] 沈む,潜る; 潜入す.aor.nimujji; pp.mimugga; caus.nimujjeti,nimujjāpeti.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nimujjati,(ni + mujj + a),下沈,潛入,跳入。 【過】nimujji。 【獨】 ~jjitvā,【不】 ~jituŋ。(p177)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nimujjati,(ni+mujj下沈+a),下沈,潛入,跳入。【過】nimujji。【獨】nimujjitvā,【不】nimujjituṁ。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nimujjati: nimujjati(kri)
နိမုဇၨတိ(ႀကိ)
[ni+mujja+a+ti.mujjotu osīdane pavattati.dhātuttha.296.]
[နိ+မုဇၨ+အ+တိ။ မုေဇၨာတု ဩသီဒေန ပဝတၱတိ။ ဓာတုတၳ။ ၂၉၆။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nimujjati:[ni + mujj + a] sinks down; dives in; splunges into.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nimujjati,[Sk.nimajjati,ni+mujjati] to sink down,plunge into (with Loc.),dive in,be immersed A.IV,11; Pug.74; J.I,66,70; III,163,393 (kāmakalale); IV,139; aor.nimujji J.II,293; PvA.47 (udake).-- Caus.nimujjeti (so read for nimujjati J.V,268) & nimujjāpeti to cause to sink or dive,to drown J-III,133; IV,142 (nāvaṁ).-- pp.nimugga q.v.(Page 367)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
nimujjati:To sink,dive,plunge
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIMUJJATI:(ni+mujj+a) lún xuống,lặn xuống,lặn vô [aor] nimujji [abs] --jjitvā [inf] --jituṃ
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
nimujjati:chìm xuống,lặn xuống
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nimujjati:နိမုဇၨတိ(ႀကိ)
[နိ+မုဇၨ+အ+တိ။ မုေဇၨာတု ဩသီဒေန ပဝတၱတိ။ ဓာတုတၳ။ ၂၉၆။]
နစ္ျမဳပ္-ငုပ္လွ်ိဳး-၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nimujjati:နိ-မုဇၨတိ (နိ√မုဇၨ္)
ငုပ္၏။ ငုပ္လွ်ိဳး၏။ နစ္၏။
ဥဒေက နိမုဇၨိတြာ၊ ေရ၌ ငုပ္၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,