Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nimugga:a.[nimujjati 的 pp.] 已下沈的,已陷入的,已潛入的.
パーリ語辞典 水野弘元著
nimugga:a.[nimujjati の pp.] 沈める,陥れる.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nimugga,(Nimujjati的【過分】) 下沈,潛入,跳入。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nimugga: nimugga(ti)
နိမုဂၢ(တိ)
[ni+mujja+ṇa.nīti,dhā.49.,5.154.]
[နိ+မုဇၨ+ဏ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၄၉။ ေမာဂ္၊ ၅။ ၁၅၄။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nimugga:[pp.of nimujjati] sunk down; dived in; splunged into.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nimugga,(adj.) [cp.Sk,nimagna,pp.of nimujjati] plunged,immersed in,sunk down or fallen into (-°) (c.Loc.) Vin.III,106 (gūthakūpe sasīsakaṁ n.); D.I,75; J.I,4; III,393 (gūthakalale),415; Nd1 26; Pug.71; Miln.262; Sdhp.573. Nimujjā (nimmujjā) [Sk.*nimajj-yā] diving,immersion,in cpd.ummujja-nimujja(ṁ karoti) D.I,78.See ummujjā.(Page 367)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIMUGGA:[pp] của nimujjati
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
nimugga:sự lặn xuống,sự chìm xuống
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nimugga:နိမုဂၢ(တိ)
[နိ+မုဇၨ+ဏ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၄၉။ ေမာဂ္၊ ၅။ ၁၅၄။]
(၁) ေအာက္သို႔ ေရွး႐ႈ-သက္ဝင္- နစ္ျမဳပ္-ေသာ။ (၂) လိမ္းက်ံအပ္ေသာ၊ ငုပ္လွ်ိဳးရာ (အခါ-စသည္)
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nimugga:နိ-မုဂၢ (တိ) (တီ-ကိတ္) (နိ√မုဇၨ္+န)
နစ္သည္။ နစ္ျမဳပ္သည္။ နစ္မြန္းသည္။
နာဝါ သမုဒၵမေဇၩ နိမုဂၢါ၊ ေလွသည္ သမုဒၵရာ၏အလယ္၌ နစ္ခဲ့၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,