Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nimantana:n.[cf.nimanteti] 招待.-bhatta 招待食,請食.
パーリ語辞典 水野弘元著
nimantana:n.[cf.nimanteti] 招待 -bhatta 招待食,請食.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nimantana,【中】 邀請。(p177)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nimantana,【中】邀請。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nimantana: nimantana(ti)
နိမႏၲန(တိ)

[နိ+မႏၲ+ယု။ (နိမႁႏၲဏ-သံ၊ ဏိမံတဏ-ျပာ၊ နိမံတဏ- အဒၶမာဂဓီ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nimantana:[nt.] invitation.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nimantana,(nt.) [to nimanteti] invitation Vin.I,58= II.175; D.I,166; M.I,77; A.I,295; J.I,116 (ṇ),412; Pug.55.(Page 367)
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
nimantana:lời mời thỉnh thọ thực cũng gồm hai trường hợp biệt thỉnh (puggalika) và phổ thỉnh (saṅ+ghika) hợp luật
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
nimantana:sự mời thỉnh
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nimantana:နိမႏၲန(တိ)
[နိ+မႏၲ+ယု။ (နိမႁႏၲဏ-သံ၊ ဏိမံတဏ-ျပာ၊ နိမံတဏ- အဒၶမာဂဓီ)]
(၁) ပင့္ဖိတ္တတ္ေသာ။ (န) (၂) နိမႏၲနသိကၡာပုဒ္၊ နိမႏၲိေတာ-ဟူေသာ ပုဒ္ျဖင့္ မွတ္၍ ေဟာအပ္ေသာ စာရိတၱသိကၡာပုဒ္။ (၃) ပင့္ဖိတ္-ဖိတ္မန္-ေခၚ-ရာအရပ္။ (၄) ပင့္ဖိတ္၍ လွဴဒါန္းအပ္ေသာ ဆြမ္း၊ နိမႏၲနဘတ္။ လွဴဒါန္းအပ္ေသာ ဆြမ္း၊ နိမႏၲနဘတ္။ (န၊ထီ) (၅) ပင့္ဖိတ္-ေခၚ-ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nimantana:နိ-မႏၲန (န) (နိ√မႏၲ္+ယု)
ပင့္ဖိတ္ျခင္း။ ေခၚျခင္း။
နိမႏၲေတာ၊ ဖိတ္ေသာအားျဖင့္။ နိမႏၲနတၳာယ၊ ဖိတ္ျခင္းအက်ိဳးငွာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,