Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nillopa:m.[nir-lopa<lup] 掠奪,掠奪物.
パーリ語辞典 水野弘元著
nillopa:m.[nir -lopa<lup] 掠奪,掠奪物.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nillopa,【陽】 掠奪。(p180)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nillopa,(cp.Sk.nirlopa,nis+lup),【陽】掠奪(plundering,plunder)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nillopa: nillopa(pu)
နိေလႅာပ(ပု)
[ni+lupa+ṇa.lupo...ruvilampane.dhātvattha.344.]
[နိ+လုပ+ဏ။ လုေပါ...႐ုဝိလမၸေန။ ဓာတြတၳ။ ၃၄၄။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nillopa:[m.] plundering.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nillopa,[cp.Sk.nirlopa,nis+lup] plundering,plunder D.I,52; A.I,154; Nd1 144 (°ṁ harati); Nd2 1997; Tikp 167,280; DA.I,159.(Page 371)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
nillopa:sự trấn lột,sự giựt dọc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nillopa:နိေလႅာပ(ပု)
[နိ+လုပ+ဏ။ လုေပါ...႐ုဝိလမၸေန။ ဓာတြတၳ။ ၃၄၄။]
(၁) အႂကြင္းမဲ့-လုယက္-တိုက္ခိုက္-ျခင္း၊ ႀကီးက်ယ္စြာ- လုယက္-တိုက္ခိုက္-ျခင္း။ (၂) ပုန္းေအာင္းျခင္း။ (ႀကိ၊ဝိ-လ်က္)။ (တိ) (၃) ပုန္းေအာင္းေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nillopa:နိေလႅာပ (ပ) (နိရ္√လုပ္+ဏ)
လုယက္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,