Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nillekhajantāghara: nillekhajantāghara(na)
နိေလႅခဇႏၲာဃရ(န)
[nillekha+jantāghara]
[နိေလႅခ+ဇႏၲာဃရ]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
nillekhajantāghara:một kiểu buồng tắm nước nóng có một phần mái che được để hở cho hơi khói có chỗ thoát ra hợp luật
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nillekhajantāghara:နိေလႅခဇႏၲာဃရ(န)
[နိေလႅခ+ဇႏၲာဃရ]
အေရးအသား မရွိ-အေျပာက္မထူ-ေသာ ဇ႐ုံးအိပ္၊ အၿမိတ္ျခင္ပိတ္တပ္ထားေသာ ဇ႐ုံးအိမ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,