Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nikkhepa:m.[Sk.nikṣepa.cf.nikkhipati] 布置,捨置,捨棄,投棄,除去.
パーリ語辞典 水野弘元著
nikkhepa:m.[Sk.nikṣepa.cf.nikkhipati] 布置,捨置,捨棄,投棄,除去.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nikkhepa,【陽】 ~pana,【中】 放下,擺脫,丟棄,概括的處理。(p171)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nikkhepa,【陽】nikkhepana,【中】放下,擺脫,丟棄,概括的處理。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nikkhepa: nikkhepa(pu)
နိေကၡပ(ပု)
[ni+khipa+ṇa.(nikepa-saṃ,ṇikkhiva-prā)]
[နိ+ခိပ+ဏ။ (နိေကပ-သံ၊ ဏိကၡိဝ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nikkhepa:[m.] putting down; casting off; discarding; summary treatment.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nikkhepa,[Sk.nikṣepa,see nikkhipati] putting down,laying down; casting off,discarding,elimination; giving up,renunciation; abstract or summary treatment DhsA.6,344 (see under mātikā); in grammar:pada° the setting of the verse; i.e.rules of composition (Miln.381).Vin.I,16 (pādukānaṁ=the putting down of the slippers,i.e.the slippers as they were,put down); J.III,243 (dhura° giving up one’s office or charge),I.236 (sarīra °ṁ kāresi had the body laid out); Dpvs XVII.109 (id.).Vism.618 (=cuti); DhA.II,98 (sarīra°); DA.I,50 (sutta°); DhsA.344; Miln.91.(Page 353)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIKKHEPA:[m] --pana [nt] để xuống,bỏ,xua đuổi cho dang ra; sơ lược,thờ ơ,sự đối đãi
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
nikkhepa:bỏ lại
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nikkhepa:နိေကၡပ(ပု)
[နိ+ခိပ+ဏ။ (နိေကပ-သံ၊ ဏိကၡိဝ-ျပာ)]
ထားျခင္း။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nikkhepa:နိ-ေကၡပ (ပ) (နိ√ခိပ္+ဏ)
ခ်ထားျခင္း။ ပစ္ခ်ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,