Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nikkhamanīya: nikkhamanīya(pu)
နိကၡမနီယ(ပု)
[ni+kamu+anīya.antovīthito bahi nikkhamati sūriyo ettha,adhikaraṇe anīyo,,ṭī.77.antovīthito bahi nikkhamati sūriyo etthāti nikkhamaṇiyo,anīyo,nassaṇo.sūci.3vava.]
[နိ+ကမု+အနီယ။ အေႏၲာဝီထိေတာ ဗဟိ နိကၡမတိ သူရိေယာ ဧတၳ၊ အဓိကရေဏ အနီေယာ၊ ဓာန္၊ဋီ။၇၇။ အေႏၲာဝီထိေတာ ဗဟိ နိကၡမတိ သူရိေယာ ဧတၳာတိ နိကၡမဏိေယာ၊ အနီေယာ၊ နႆေဏာ။ သူစိ။၃ဝဝ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nikkhamanīya:[m.] name of a month; July-August.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIKKHAMANĪYA:[m] tên một tháng (lối tháng 7- 8 DL)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nikkhamanīya:နိကၡမနီယ(ပု)
[နိ+ကမု+အနီယ။ အေႏၲာဝီထိေတာ ဗဟိ နိကၡမတိ သူရိေယာ ဧတၳ၊ အဓိကရေဏ အနီေယာ၊ ဓာန္၊ဋီ။၇၇။ အေႏၲာဝီထိေတာ ဗဟိ နိကၡမတိ သူရိေယာ ဧတၳာတိ နိကၡမဏိေယာ၊ အနီေယာ၊ နႆေဏာ။ သူစိ။၃ဝဝ။]
ေနဗိမာန္၏ ယုဂႏၶိဳရ္ေတာင္ဝွမ္း အတြင္းလမ္းမွ အပသို႔ ထြက္သြားရာလ၊ ဝါေခါင္လ။ နိကၡမနီယပုဏၰမာသီ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nikkhamanīya:နိကၡမနီယ (ပ)
နံကာလ။ ဝါေခါင္လ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,