Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nikkha:m.n.[Sk.niṣka.= nekkha] 首飾,金環,金貨.
パーリ語辞典 水野弘元著
nikkha:m.n.[Sk.niṣka.=nekkha] 首飾,金環,金貨.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nikkha,【陽】 大金幣,大約等於 25 dharaṇa 的重量。(p171)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nikkha,【陽】大金幣,大約等於 25 dharaṇa 的重量。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nikkha: nikkha(ti)
နိကၡ(တိ)
[nikkha+ṇa]
[နိကၡ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nikkha: nikkha(pu,na)
နိကၡ(ပု၊န)
[ni+kana+a.,ṭī.48va.ni+kamū+kvi]
[နိ+ကန+အ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၈ဝ။နိ+ကမူ+ကြိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nikkha:[m.] a big gold coin; a weight equal to 25 dharaṇas.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nikkha,(m.& nt.) [Vedic niṣka; cp.Oir.nasc (ring),Ohg.nusca (bracelet)] 1.a golden ornament for neck or breast,a ring J.II,444; VI,577.-- 2.(already Vedic) a golden coin or a weight of gold (cp.a “pound sterling”),equal to 15 suvaṇṇas (VvA.104=suvaṇṇassa pañcadasa-dharaṇaṁ nikkhan ti vadanti) S.II,234 (suvaṇṇa° & singi°); J.I,84 (id.); A.IV,120 (suvaṇṇa°); Vv 208= 438 (v.l.SS nekkha) J.VI,180; Miln.284.suvaṇṇanikkha-sataṁ (100 gold pieces) J.I,376; IV,97; V,58; °sahassaṁ (1000) J.V,67; DhA.I,393.-- See also nekkha.(Page 353)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIKKHA:[m] đồng tiền vàng (thứ lớn) cân nặng lối 25 dharaṇa
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nikkha:နိကၡ(ပု၊န)
[နိ+ကန+အ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၈ဝ။နိ+ကမူ+ကြိ]
(၁) ေရထြက္ႁပြန္ေပါက္။ (၂) ေရႊအထူး၊ ေရႊစင္တနိကၡ၊ သိဂႌနိက္ေရႊ။ (၃) နိကၡ၊ ၁နိကၡ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nikkha:နိကၡ(တိ)
[နိကၡ+ဏ]
၁-နိကၡရွိေသာ၊ ၁-နိကၡရွိေသာ ေရႊစင္ျဖင့္ ျပဳလုပ္အပ္ေသာ (တန္ဆာ ဘ႑ာ)။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
nikkha:နိကၡ
ဘူ = စုမၺေန-ခံတြင္းကို ယွဉ္ျခင္း ငုံျခင္း,စုပ္ျခင္း-စသည္၌။
စု = မာေန-ႏႈိင္းယွဉ္ျခင္း၌။ ေကာတၳဳဘ,ေထာမ။
နိကၡတိ၊ နိေကၡတိ၊ နိကၡယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nikkha:နိကၡ (ပ၊န)
တစ္နိကၡအခ်ိန္ရွိေသာ ေရႊ။ ေရႊစင္။ တန္ဆာ။ ငါးသုဝဏၰ အခ်ိန္ရွိေသာ ေရႊ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,