Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nikkama:m.[Sk.niṣkrama.cf.nikāma,nikkhama] 精勤,努力.-dhātu 精勤界,出界.cf.parakkama.
パーリ語辞典 水野弘元著
nikkama:m.[Sk.niṣkrama.cf.nikāma,nikkhama] 精勤,努力.-dhātu 精勤界,出界.cf.parakkama.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
nikkama:m.[Sk.niṣkrama.cf.nikāma,nikkhama] 精勤,努力.-dhātu 精勤界,出界.cf.parakkama,nikkamati
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nikkama,【陽】 努力。(p170)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nikkama,【陽】努力。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nikkama: nikkama(pu)
နိကၠမ(ပု)
[ni+kamu+a]
[နိ+ကမု+အ]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nikkama,(n.-adj.) [Sk.niṣkrama; nis+kama] exertion,strength,endurance.The orig.meaning of “going forth” is quite obliterated by the fig.meaning (cp.nikkhamati & nekkhamma) A.I,4; III,214; Vv 187 (=viriya VvA.96); Dhs.13,22,219,571; Vism.132; Miln.244 (+ārambha).-- (adj.) strong in (-°),enduring,exerting oneself S.I,194 (tibba°); V,66,104 sq.; Sn.68 (daḷha°,cp.Nd2 under padhānavā),542 (sacca°).(Page 352)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIKKAMA:[m] sự cố gắng
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
nikkama:sự cần cố
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nikkama:နိကၠမ(ပု)
[နိ+ကမု+အ]
ထြက္ျခင္း၊ ထြက္ေျမာက္ျခင္း၊ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း လုံ႔လဝီရိယ၊ (က) ေကာသဇၨမွ-ကိေလသာတရားတို႔မွ) ထြက္ေျမာက္ျခင္း။ (ခ) ကာမတရားတို႔ကို ပယ္ႏႈတ္ျခင္း။ (ဂ) အားထုတ္ျခင္း၊ လုံ႔လျပဳျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nikkama:နိကၠမ (ပ) (နိသ္+ကမ္)
အားထုတ္ျခင္း လံု႔လ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,