Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nikkāraṇa:m.[nis-kāraṇa] 無因,無目的,無所得.abl.(= adv.) nikkāraṇā 無理由地,無目的地.
パーリ語辞典 水野弘元著
nikkāraṇa:m.[nis-kāraṇa] 無因,無目的,無所得.abl.nikkāraṇā 理由なしに,目的なしに.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nikkāraṇa,【形】 無根據的,無顯著原因的。 ~ṇā,【副】 沒有理由,沒有原因,沒有目的。(p171)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nikkāraṇa,【形】無根據的,無顯著原因的。nikkāraṇā,【副】沒有理由,沒有原因,沒有目的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nikkāraṇa: nikkāraṇa(ti)
နိကၠာရဏ(တိ)
[ni+kāraṇa.(ṇikkāraṇa-prā)]
[နိ+ကာရဏ။ (ဏိကၠာရဏ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nikkāraṇa:[adj.] groundless; causeless.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIKKĀRAṆA:[a] không căn cứ,không nguyên nhân--nā [ad] vô lý,vô nhân mục đích
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nikkāraṇa:နိကၠာရဏ(တိ)
[နိ+ကာရဏ။ (ဏိကၠာရဏ-ျပာ)]
အေၾကာင္းမရွိ-ကင္း-ေသာ၊ အေၾကာင္းမဲ့။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nikkāraṇa:နိကၠာရဏ (တိ)
အေၾကာင္း မရွိသည္။
နိကၠာရဏာ၊ အေၾကာင္းမဲ့။ နိကၠာရေဏန၊ အေၾကာင္း မရွိသျဖင့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,