Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nikkāma:a.[nis-kāma] 無欲的.
パーリ語辞典 水野弘元著
nikkāma:a.[nis-kāma] 無欲の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nikkāma,【形】 無渴望的,無貪欲的。(p170)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nikkāma,【形】無渴望的,無貪欲的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nikkāma: nikkāma(ti)
နိကၠာမ(တိ)
[ni+kāma.(ṇikkā-maprā) abhilāpā-rahita-prā,.]
[နိ+ကာမ။ (ဏိကၠာ-မျပာ) အဘိလာပါ-ရဟိတ-ျပာ၊ဓာန္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nikkāma:[adj.] without craving or lust.&& nikkāma.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nikkāma,(adj.) [Sk.niṣkāma,nis+kāma] without craving or lust,desireless Sn.1131 (=akāmakāmin Nd2 340; pahīnakāma SnA 605 with v.l.:nikkāma).Cp.next.(Page 353)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIKKĀMA:[a] không tham muốn,khỏi tình dục
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nikkāma:နိကၠာမ(တိ)
[နိ+ကာမ။ (ဏိကၠာ-မျပာ) အဘိလာပါ-ရဟိတ-ျပာ၊ဓာန္။]
ပယ္အပ္-ထြက္ေျမာက္-ၿပီးေသာ (ကိေလသာ) ကာမ-မရွိေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nikkāma:နိကၠာမ (တိ)
လိုျခင္း ေတာင့္တျခင္း ကင္းသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,