Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nikhādana:n.鑿入紮入之物(a sharp instrument),(用繩子等)勒入(手腕等),(蟲)食蛀進入(樹木樹枝)(eating down),鏟鑿(spade),鑿子(chisel).
パーリ語辞典 水野弘元著
nikhādana:n.食い入るもの,すき,のみ.
《水野弘元-巴利語辭典-勘誤表》 Bhikkhu Santagavesaka 覓寂尊者
nikhādana:原:食入---;--- 訂正:鑿子 頁碼:第139頁
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nikhādana,【中】 鑿子。(p171)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nikhādana,【中】鑿子。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nikhādana: nikhādana(na)
နိခါဒန(န)
[ni+khāda+yu.nikhanitvā khādatīti nikhādanaṃ.kaṅkhā,yo,ṭī,4.255.(niyana-sī]
[နိ+ခါဒ+ယု။ နိခနိတြာ ခါဒတီတိ နိခါဒနံ။ ကခၤါ၊ ေယာ၊ ဋီ၊ ၄။ ၂၅၅။ (နိယန-သီဟိုဠ္]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nikhādana:[nt.] a chisel.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nikhādana,(nt.) [Sk.*nikhādana,ni+khādati,cp.khādana] “eating down,” a sharp instrument,a spade or (Acc.to Morris,J.P.T.S.1884,83) a chisel Vin.III,149; IV,211; J.II,405 (so read for khādana); IV,344; V,45.(Page 354)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIKHĀDANA:[nt] cái đục (gỗ)
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
nikhādana:cây đục,cái chàng để làm mộc theo luật,đến một vật hèn mọn như vậy nếu đã được dâng đến tăng chúng thì cũng được xem là thứ giáo sản không được dùng tùy tiện
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nikhādana:နိခါဒန(န)
[နိ+ခါဒ+ယု။ နိခနိတြာ ခါဒတီတိ နိခါဒနံ။ ကခၤါ၊ ေယာ၊ ဋီ၊ ၄။ ၂၅၅။ (နိယန-သီဟိုဠ္]
ေဆာက္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nikhādana:နိ-ခါဒန (န)
ေဆာက္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,