Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nikati:f.[Sk.nikṛti.cf.nikata] 詐欺,偽瞞.instr.nikatiyā,nikatyā,nikaccā.-paññā 奸智(奸詐智慧).cf.nekatika (= nikati-ka 詐欺的,虛偽的).
パーリ語辞典 水野弘元著
nikati:f.[Sk.nikṛti.cf.nikata] 詐欺,偽瞞.instr.nikatiyā,nikatyā,nikaccā.-paññā 奸智.cf.nekatika.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nikati,【陰】 欺騙。(p170)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nikati,(Sk.nikrti),【陰】欺騙(fraud,deceit,cheating)。Instr.nikatiyā (metri causa) J.I.223,nikatyā J.II.183,nikacca S.I,24.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nikati: nikati(thī)
နိကတိ(ထီ)
[ni+kati=kara+ti.karaṇaṃ kati,ninditā kati nikati ,ṭī.177-8.ni+kata+i.nikatī (jā,ṭṭha,4.12) tinikatanaṃ nikati,nipubbo katakoṭilleti dhātu.jā,ṭī,1va,44va.]
[နိ+ကတိ=ကရ+တိ။ ကရဏံ ကတိ၊ နိႏၵိတာ ကတိ နိကတိ ဓာန္၊ဋီ။၁၇၇-၈။ နိ+ကတ+ဣ။ နိကတီ (ဇာ၊႒၊၄။၁၂) တိနိကတနံ နိကတိ၊ နိပုေဗၺာ ကတေကာဋိေလႅတိ ဓာတု။ ဇာ၊ဋီ၊၁ဝ၊၄၄ဝ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nikati:[f.] fraud; cheating.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nikati,(f.) [Sk.nikṛti,see prec.] fraud,deceit,cheating D.I,5 (=DA.I,80 paṭirūpakena vañcanaṁ); III,176; Sn.242 (=nirāsaṁ-karaṇaṁ SnA 286); J.I,223; Pv III,95 (+vañcana); Pug.19,23,58; VvA.114; PvA.211 (paṭirūpadassanena paresaṁ vikāro).-- Instr.nikatiyā (metri causa) J.I,223,nikatyā J.II,183,nikacca S.I,24.Cp.nekatika.(Page 351)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
nikati:Baseness,dishonesty,fraud
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIKATI:[f] sự lường gạt,gian lận
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
nikati:sự phỉnh gạt,sự lừa đảo
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nikati:နိကတိ(ထီ)
[နိ+ကတိ=ကရ+တိ။ ကရဏံ ကတိ၊ နိႏၵိတာ ကတိ နိကတိ ဓာန္၊ဋီ။၁၇၇-၈။ နိ+ကတ+ဣ။ နိကတီ (ဇာ၊႒၊၄။၁၂) တိနိကတနံ နိကတိ၊ နိပုေဗၺာ ကတေကာဋိေလႅတိ ဓာတု။ ဇာ၊ဋီ၊၁ဝ၊၄၄ဝ။]
(၁) ေကာက္က်စ္-စဉ္းလဲ-လိမ္လည္-လွည့္ပတ္-ျခင္း။ မိမိက ဥစၥာလိမ္ ဥစၥာတုေပး၍ သူတစ္ပါး၏ အစစ္အမွန္ ဥစၥာကို ယူျခင္း။ (တိ) (၂) ေကာက္က်စ္-စဉ္းလဲ-လိမ္လည္-လွည့္ပတ္-တတ္ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nikati:နိ-ကတိ (ဣ) (နိ√ကရ္+တိ)
လွည့္စားျခင္း။ လွည့္ပတ္ျခင္း။ စဥ္းလဲျခင္း။
နိကတ်ာ၊ လွည့္ပတ္သျဖင့္။ စဥ္းလဲသျဖင့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,