Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nikara,【陽】 多數。(p170)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nikara,【陽】多數。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nikara: nikara(pu)
နိကရ(ပု)
[ni+kara+a.avayavaṃ samīpe karotīti nikaro.,ṭī.629.nikara-saṃ,ṇīkara-prā)]
[နိ+ကရ+အ။ အဝယဝံ သမီေပ ကေရာတီတိ နိကေရာ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၂၉။နိကရ-သံ၊ ဏီကရ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nikara:[m.] multitude.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nikara,[Sk.nikara,ni+karoti] a multitude Dāvs.V,25 (jātipuppha°).(Page 351)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIKARA:[m] quần chúng,đám đông
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nikara:နိကရ(ပု)
[နိ+ကရ+အ။ အဝယဝံ သမီေပ ကေရာတီတိ နိကေရာ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၂၉။နိကရ-သံ၊ ဏီကရ-ျပာ)]
အေပါင္း၊ အစု။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nikara:နိ-ကရ (ပ) (နိ√ကိရ္+အ)
အစုအပံု။ အေပါင္းအစု။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,