Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nikanti:f.[Sk.nikānti.cf.nikāma] 欲求,欣求.
パーリ語辞典 水野弘元著
nikanti:f.[Sk.nikānti.cf.nikāma] 欲求,欣求.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nikanti,﹐【陰】微細的欲求。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nikanti: nikanti(thī)
နိကႏၲိ(ထီ)
[ni+kamu+ti.kamu icchāyaṃ,ti,nikanti.,ṭī.162.(-nīti,dhā.331).]
[နိ+ကမု+တိ။ ကမု ဣစၧာယံ၊ တိ၊ နိကႏၲိ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၆၂။ (-နီတိ၊ဓာ။၃၃၁)။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nikanti:[aor.of nikantati] cut down; cut off.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nikanti,(f.) [Sk.nikānti,ni+kamati] desire,craving,longing for,wish Th.1,20; Ps.II,72,101; Dhs.1059,1136; Vism.239,580; DhsA.369; DhA.IV,63; DA.I,110; Dāvs III,40.(Page 351)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
nikanti:Desire,wish
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
nikanti:tham vọng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nikanti:နိကႏၲိ(ထီ)
[နိ+ကမု+တိ။ ကမု ဣစၧာယံ၊ တိ၊ နိကႏၲိ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၆၂။ (-နီတိ၊ဓာ။၃၃၁)။]
(၁) တပ္ႏွစ္သက္-လိုခ်င္႐ႈငဲ့-ေတာင့္တ-တြယ္တာ-ကပ္ၿငိ-စြဲလမ္း-ျခင္း၊ တဏွာ။ (တိ) (၂) တပ္ႏွစ္သက္ေသာ။ နိကႏၲိဓမၼ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nikanti:နိ-ကႏၲိ (ဣ) (နိ√ကမ္+တိ)
ႏွစ္သက္ျခင္း။ လိုခ်င္ ငဲ့ကြက္ျခင္း။ တြယ္တာျခင္း။ တပ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,