Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
nikūjati:[〃ni-kūj] (鳥)吱吱喳喳鳴叫,鳥鳴.aor.nikūji; pp.nikūjita; ppr.sg.nom.nikūjaṃ.
パーリ語辞典 水野弘元著
nikūjati:[〃ni-kūj] さえずる,鳴く,鳴る.aor.nikūji; pp.nikūjita; ppr.sg.nom.nikūjaṃ.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nikūjati,(ni + kūj + a),吱喳而嗚,鳥鳴。 【過】 nikūji。【過分】 ~jita。 【現分】 nikūjamāna。(p170)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nikūjati,(ni+kūj +a),吱喳而嗚,鳥鳴。【過】nikūji。【過分】nikūjita。【現分】nikūjamāna。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nikūjati: nikūjati(kri)
နိကူဇတိ(ႀကိ)
[ni+kūja+a+ti.kūjo hikkane.dhātvattha.71.]
[နိ+ကူဇ+အ+တိ။ ကူေဇာ ဟိကၠေန။ ဓာတြတၳ။၇၁။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nikūjati:[ni + kūj + a] chirps; warbles.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nikūjati,[ni+kūjati “to sing on”] 1.to chirp,warble,hum Th.1,1270 (nikūjaṁ); ThA.211 (nikūji).-- 2.to twang,jingle,rustle J.III,323.-- pp.nikūjita.-- Cp.abhi°.(Page 352)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIKŪJATI:(ni+kūj+a) hót líu lo,hát giọng ngọt ngào [aor] nikūji [pp] --jita [prp] nikūjamāna
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nikūjati:နိကူဇတိ(ႀကိ)
[နိ+ကူဇ+အ+တိ။ ကူေဇာ ဟိကၠေန။ ဓာတြတၳ။၇၁။]
အသံျပဳ၏၊ ျမည္-တြန္-က်ဴးရင့္-ဟိန္း-ေဟာက္-၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nikūjati:နိကူဇတိ (နိ√ကူဇ္)
တြန္ျမဴး၏။ သီဆို၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,