Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nikāmalābhī,【形】 已輕易獲得某物的人。(p170)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nikāmalābhī,【形】已輕易獲得某物的人。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nikāmalābhī: nikāmalābhī(ti)
နိကာမလာဘီ(တိ)
[nikāma+labha+ṇī]
[နိကာမ+လဘ+ဏီ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nikāmalābhī:[adj.] one who has obtained something without difficulty.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIKĀMALĀBHĪ:[a] người được vật gì không khó nhọc
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
nikāmalābhī:chứng đắc không vất vả,dễ dàng đắc chứng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nikāmalābhī:နိကာမလာဘီ(တိ)
[နိကာမ+လဘ+ဏီ]
(၁) အလိုအတိုင္းရ-ျခင္းအေလ့ရွိ-တတ္-ေသာ၊ သူ။ (၂) အလိုရွိအပ္ေသာ ဝတၳဳကို ရ-ျခင္း အေလ့ရွိ-တတ္-ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nikāmalābhī:နိကာမ-လာဘီ (ပ)
လိုတိုင္းရေသာ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nikāmalābhī:နိကာမ-လာဘီ (တိ)
အလိုရွိတိုင္း ရျခင္း ရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,