Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Nijjara,【形】 不衰老的,不衰退的。 【陽】 神。(p172)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Nijjara,(Sk.nirjara),【形】衰老的,衰退的(causing to decay,destroying,annihilating)。【陽】神。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nijjara: nijjara(ti)
နိဇၨရ(တိ)
[ni+jarā.(nijarā-saṃ)]
[နိ+ဇရာ။ (နိဇရာ-သံ)]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
nijjara: nijjara(pu,na)
နိဇၨရ(ပု၊န)
[ni+jara+ṇa.nijjara+ṇa.(nijarā-saṃ,ṇijjara-prā)]
[နိ+ဇရ+ဏ။ နိဇၨရ+ဏ။ (နိဇရာ-သံ၊ ဏိဇၨရ-ျပာ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
nijjara:[adj.] free from old age or decay.(m.),a deity.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Nijjara,(adj.) [Sk.nirjara in diff.meaning,P.nis functioning as emphatic pref.; nis+jara] causing to decay,destroying,annihilating; f.°ā decay,destruction,death S.IV,339; A.I,221; II,198; V,215 sq.(dasa-n-vatthūni); Ps.I,5 (id.).(Page 356)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
NIJJARA:[a] không già [m] chư Thiên
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nijjara:နိဇၨရ(ပု၊န)
[နိ+ဇရ+ဏ။ နိဇၨရ+ဏ။ (နိဇရာ-သံ၊ ဏိဇၨရ-ျပာ)]
(၁) ေဆြးေျမ-ပ်က္စီး-ေစျခင္း၊ ပယ္စြန္႔ျခင္း။ (၂) နိဇၨရသုတ္။ (တိ) (၃) ေဆြးေျမ့ပ်က္စီး-ေစတတ္ေသာ၊ ပယ္စြန္႔တတ္ေသာ (အက်င့္)။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
nijjara:နိဇၨရ(တိ)
[နိ+ဇရာ။ (နိဇရာ-သံ)]
အိုမင္း-ရင့္ေရာ္-ျခင္းမရွိေသာ၊ သူ (နတ္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nijjara:နိဇၨရ (ပ)
နတ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
nijjara:နိဇၨရ (တိ)
မအိုသည္။ မေဆြးေျမ႕ႏိုင္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,